Νόμος 4623/19 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Διατάκτες μεταφερόμενων φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, οι διατάκτες εκτελούν τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τη διοικητική ταξινόμηση που αποτυπώνεται στο Παράρτημα Β' της με αριθμό 2/65280/ΔΠΓΚ/2018 (ΦΕΚ 4092/Β/2018) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά σε δαπάνες των Υπηρεσιών που μεταφέρονται ή υπάγονται σε άλλα όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προεδρικά διατάγματα 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/2019) και 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/2019), καθώς και στη νομοθεσία περί οργάνωσης, λειτουργίας και διαφάνειας της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.

 

β. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, για τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, αρμόδιες ΓΔΟΥ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των άρθρων 24 και 69Γ του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014), στις ανωτέρω περιπτώσεις σύστασης νέων Υπουργείων ή/και μεταφοράς Υπηρεσιών σε άλλα υφιστάμενα ή στον Πρωθυπουργό, εξακολουθούν να είναι οι ΓΔΟΥ που ασκούσαν τις ανωτέρω αρμοδιότητες μέχρι τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 81/2019.

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αναδρομικά από την ημέρα δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος 81/2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.