Νόμος 4635/19 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 128 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Ελεγκτής:

 

α) ο δημόσιος υπάλληλος της εποπτεύουσας αρχής με αρμοδιότητα την άσκηση εποπτείας,

β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται, κατά παραχώρηση αρμοδιότητας από την εποπτεύουσα ή άλλη δημόσια αρχή, αρμοδιότητα άσκησης ελέγχων.}

 

2. Στο άρθρο 128 του νόμου 4512/2018 προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:

 

{21. Οριζόντιοι Οδηγοί: κείμενα αρχών και βασικών κατευθύνσεων ως προς τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη και εφαρμογή με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο από τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές των εργαλείων εποπτείας του παρόντος.}

 

3. Μετά το άρθρο 130 του νόμου 4512/2018 προστίθεται νέο άρθρο 130Α ως εξής:

 

{Άρθρο 130Α: Πρωτόκολλα συνεργασίας

 

1. Εφόσον σε κάποιο πεδίο εποπτείας υφίσταται κεντρική ή κεντρικές αρμόδιες αρχές οι οποίες μεταβιβάζουν το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων τους σε άλλη υπηρεσία ή φορέα, συντάσσονται υποχρεωτικά πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ τους τα οποία δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο και των δύο αρχών και μνημονεύονται στην εντολή ελέγχου που επιδεικνύει ο ελεγκτής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 148. Τα πρωτόκολλα συνεργασίας συντάσσονται με τέτοιο τρόπο, ώστε μία δραστηριότητα ελέγχεται για το ίδιο ζήτημα από μία κάθε φορά αρχή.

 

2. Τα πρωτόκολλα συνεργασίας του άρθρου 130Α του νόμου 4512/2018 εκδίδονται εντός 12 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας, και ελλείψει πρωτοκόλλου συνεργασίας, ο ελεγχόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί τον έλεγχο ελλείψει νόμιμης εντολής ελέγχου και αρμοδιότητας κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β' του άρθρου 155.}

 

4. Στο άρθρο 131 παράγραφος 1 του νόμου 4512/2018 προστίθεται νέο εδάφιο μετά την περίπτωση ι)ε' ως εξής:

 

{Οι εποπτεύουσες αρχές κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή των εργαλείων εποπτείας του παρόντος νόμου ακολουθούν τη μεθοδολογία που προβλέπεται στους Οριζόντιους Οδηγούς που εκδίδει η Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον του άρθρου 133 του παρόντος.}

 

5. Στο άρθρο 133 παράγραφος 3)β περίπτωση ε)ε' του νόμου 4512/2018 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Εκδίδει και επικαιροποιεί Οριζόντιους Οδηγούς με τις βασικές κατευθύνσεις ως προς τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη και εφαρμογή των εργαλείων εποπτείας του παρόντος νόμου, οι οποίοι επικυρώνονται από την Ομάδα Διαχείρισης Έργου του άρθρου 134 του παρόντος.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 134 του νόμου 4512/2018, προστίθενται τρεις τέσσερις νέες περιπτώσεις κ)ε', κ)στ', κ)ζ' και κ)η' και νέο εδάφιο ως εξής:

 

{κ)ε'. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

 

κ)στ'. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

 

κ)ζ'. Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

 

κ)η'. ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Οικονομικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών.

 

Στις συνεδριάσεις προσκαλούνται και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων κατά περίπτωση.}

 

7. Στο άρθρο 134 παράγραφος 2 προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου επικυρώνει τους Οριζόντιους Οδηγούς.}

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 139 του νόμου 4512/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχων που καταρτίζεται από την εποπτεύουσα αρχή και βασίζεται στην αξιολόγηση του κινδύνου και τη συχνότητα των ελέγχων των άρθρων 137 και 138.}

 

9. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 140 του νόμου 4512/2018, προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:

 

{7Α Η εποπτεύουσα αρχή καταχωρίζει τις καταγγελίες υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και μεριμνά ώστε ο καταγγέλλων να δύναται να προβεί ο ίδιος απευθείας σε ηλεκτρονική καταγγελία. Εάν η καταγγελία λαμβάνεται με άλλο μέσο, η εποπτεύουσα αρχή προβαίνει στην ηλεκτρονική καταχώριση αυτής.}

 

10. Η παράγραφος 8 του άρθρου 140 του νόμου 4512/2018 τροποποιείται ως εξής:

 

{8. Με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής καθορίζονται οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια, πλέον αυτών της παραγράφου 2, και ο συνδυασμός αυτών για την αξιολόγηση της καταγγελίας και για την παραπομπή της, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, στο επόμενο στάδιο διαχείρισης, η προτυποποιημένη μορφή της ηλεκτρονικής καταχώρισης της καταγγελίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

11. Στο άρθρο 152 προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:

 

{8. Σε κάθε εποπτεύουσα αρχή συντάσσεται μητρώο ελεγκτών το οποίο κοινοποιείται ετησίως στο αρμόδιο Υπουργείο και στη Διεύθυνση του άρθρου 133, η οποία συντάσσει ενιαίο μητρώο ελεγκτών. Στο μητρώο εντάσσεται κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στον ορισμό του ελεγκτή όπως ορίζεται στο άρθρο 128.

 

9. Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία παραχωρείται η σχετική αρμοδιότητα από την εποπτεύουσα αρχή για την υποβοήθηση του έργου τους. Τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιούνται για τον σκοπό αυτόν από διαπιστευμένο φορέα και τα νομικά πρόσωπα διαπιστεύονται για την άσκηση των εκάστοτε κατά παραχώρηση αρμοδιοτήτων. Με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι κατά παραχώρηση αρμοδιότητες, ο τρόπος παραχώρησης, η διαπίστευση των προσώπων που αναλαμβάνουν τις σχετικές αρμοδιότητες, ο τρόπος άσκησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

12. α) Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1-9 του άρθρου 173, όσον αφορά στα πεδία εποπτείας: ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων, ασφάλεια τροφίμων και προστασία του περιβάλλοντος του άρθρου 127, παράγραφος 4 εκδίδονται έως τις 30-06-2020.

 

β) Οι κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1-9 του άρθρου 173, όσον αφορά στα πεδία εποπτείας: Προστασία καταναλωτή και σύννομη (ή προσήκουσα) παροχή υπηρεσιών, Ασφάλεια υποδομών και κατασκευών, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια και Υγεία Εργαζομένων του άρθρου 127, παράγραφος 4 εκδίδονται έως τις 31-12-2021.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.