Νόμος 4635/19 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Καταγραφή και ένταξη υφιστάμενων δομικών κατασκευών κεραιών στο πλαίσιο του παρόντος νόμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υφιστάμενες δομικές κατασκευές κεραιών υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του νόμου 4495/2017, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 89 του ιδίου νόμου όσον αφορά στις δασικές εκτάσεις της παραγράφου 1)γ του άρθρου 27 του παρόντος, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής η οποία έχει εκδοθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή άλλον αρμόδιο φορέα, κατά το προϊσχύσαν δίκαιο, και

 

β) εκδίδεται διοικητική πράξη έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος.

 

Σε περίπτωση αλλαγής χωροθέτησης ερμαρίων και οικίσκων εντός του χώρου εγκατάστασης που έγινε σε συμμόρφωση με τα μεγέθη που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος, για την παροχή έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αλλά ενημερώνεται ο φάκελος μέσω του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 25 (ΣΗΛΥΑ - e - Άδειες).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 84 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

2. Σε περίπτωση κατασκευών κεραιών και δομικών κατασκευών τους που χρησιμοποιούνται ως μέρος του δικτύου για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό ισχύουν τα εξής:

 

α) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί κατά παρέκκλιση άδειας κατασκευής κεραίας που έχει εκδοθεί για τον χώρο εγκατάστασής της, ο κάτοχός της υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία 7 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου:

 

α)α) να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1.000 € στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

β)β) να υποβάλει αίτημα τροποποίησης της άδειας κατασκευής κεραίας ή δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του παρόντος νόμου,

γ)γ) να διακόψει τη λειτουργία των συχνοτήτων που δεν καλύπτονται από υφιστάμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμάτευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επί νέας μελέτης ραδιοεκπομπών, και

δ)δ) να καταβάλει στην Ελληνική Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της αίτησης ή της δήλωσης, ποσό ύψους 250 € για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση),

 

β) αν η κατασκευή κεραίας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας για τον χώρο εγκατάστασής της, αλλά έχει υποβληθεί αίτηση στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, μελέτη ραδιοεκπομπών που έχει υποβληθεί στην Ελληνική Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ή γνώμη αυτής, κατάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή, κατά περίπτωση, κατάθεση δήλωσης υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας οφείλει, μέσα σε προθεσμία 7 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος:

 

α)α) να καταβάλει πρόστιμο ύψους 4.000 € στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

 

β)β) να υποβάλει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αίτημα χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας,

 

γ)γ) εφόσον δεν έχει εκδοθεί γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για ορισμένες από τις εκπεμπόμενες συχνότητες, να διακόψει τη λειτουργία αυτών των συχνοτήτων μέχρι να εκδοθεί θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου επί μελέτης ραδιοεκπομπών για την εγκατεστημένη κατασκευή κεραίας ή και έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφόσον απαιτείται, και

 

δ)δ) να καταβάλει στην Ελληνική Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, μέσα σε 1 μήνα από την υποβολή της αίτησης, ποσό ύψους 500 € για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου (αυτοψία και επί τόπου μέτρηση).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 84 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

3. Για τις κατασκευές κεραιών της παραγράφου 2, μετά από την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ακολουθούνται οι διαδικασίες υπαγωγής που προβλέπονται στο νόμο 4495/2017 κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 89 του ιδίου νόμου όσον αφορά στις δασικές εκτάσεις της παραγράφου 1)γ του άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 84 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

4. Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μέσα σε προθεσμία 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απομακρύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η άνω προθεσμία των δεκαοκτώ μηνών μπορεί να παρατείνεται έως 6 μήνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 84 του νόμου 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020).

 

5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι κάτοχοι κατασκευών κεραιών υποχρεούνται να υποβάλουν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατάλογο με τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με σαφή και συγκεκριμένη αναφορά του υφιστάμενου αδειοδοτικού πλαισίου που υπάγονται οι κατασκευές κεραιών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

6. Για κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησής τους από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή την απόρριψη της αιτούμενης άδειας ή την πάροδο της προθεσμίας που τίθεται με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αναστέλλεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Για τις κατασκευές κεραιών που αδειοδοτούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλεται ούτε οφείλεται άλλο πρόστιμο πέραν του αναφερομένου στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

 

7. Για τις δομικές κατασκευές κεραιών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης που έχουν θεωρηθεί νόμιμες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α/1987) η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόρασης υποχρεούται να υποβάλλει στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων μέσα σε προθεσμία 5 μηνών ενδεικτικό γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου επί αεροφωτογραφίας στην οποία θα αποτυπώνονται οι δομικές κατασκευές του παρόχου (οικίσκος ή/και ερμάριο και ιστός) με καταγραφή των διαστάσεων αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.