Νόμος 4674/20 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 20 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) προστίθεται περίπτωση ιγ' ως εξής:

 

{ι)γ) Δορυφορικός Σταθμός Εδάφους, νοείται κεραία εκπομπής / λήψης δορυφορικών σημάτων, που περιλαμβάνει κατασκευές στήριξης, έναν ή περισσότερους πομπούς και δέκτες, εξαρτήματα και λοιπά παρελκόμενα.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του νόμου 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων δημοσιοποιεί τις θέσεις των κατασκευών κεραιών, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης, με χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS), καθώς και το περιεχόμενο του φακέλου της άδειας κατασκευής κεραίας, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.}

 

3. Στο άρθρο 22 του νόμου 4635/2019 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Ειδικά για τους Δορυφορικούς Σταθμούς Εδάφους, η αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων έπεται της άδειας κατασκευής νέου Δορυφορικού Σταθμού Εδάφους ή νέου Κέντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών. Στην αίτηση για αδειοδότηση που αναρτάται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κατασκευών Κεραιών γνωστοποιούνται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους συναρμόδιους φορείς όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και επαρκούν για τη χορήγηση άδεια κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών ζωνών συχνοτήτων στο πλαίσιο των οποίων δύναται να λειτουργήσει ο Δορυφορικός Σταθμός Εδάφους. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προχωρά στη χορήγηση άδειας Κατασκευής, υπό την αίρεση της χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ενώ η λειτουργία του Δορυφορικού Σταθμού Εδάφους σταθμού επιτρέπεται μόνο μετά από τον ακριβή προσδιορισμό της συχνότητας και την αντίστοιχη εκχώρηση συχνοτήτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.}

 

4. Οι υποπεριπτώσεις α)α' και β)β' της περίπτωσης θ' της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 4635/2019 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α)α) για κατασκευή κεραίας επί εδάφους: τομή, όψη και κάτοψη των δομικών κατασκευών κεραίας και των συστημάτων των κεραιών ραδιοκάλυψης εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων, με υψόμετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίμακα 1:50 (ένα προς πενήντα) ή 1:100 (ένα προς εκατό) και διάγραμμα κάλυψης, εφόσον για τις δομικές αυτές κατασκευές απαιτείται ο έλεγχος των πολεοδομικών μεγεθών,

 

β)β) για κατασκευή κεραίας επί κτιρίων: τομή, όψη και τις κατόψεις που αποτυπώνουν τις δομικές κατασκευές κεραίας και τα συστήματα των κεραιών ραδιοκάλυψης εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων με το χώρο μηχανημάτων, με υψόμετρα, διαστασιολόγηση και επιφάνεια σε κλίμακα 1:50 (ένα προς πενήντα) ή 1:100 (ένα προς εκατό),}

 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του νόμου 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι δυνατή η τροποποίηση, προσθήκη ή αντικατάσταση των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Με όμοια απόφαση, δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης και της έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, τα προσβάσιμα στο κοινό στοιχεία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με το ζήτημα αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να θεσπίζονται τέλη υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την κατάθεση των αιτήσεων του παρόντος στο ηλεκτρονικό σύστημα e-Άδειες.}

 

6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 24 του νόμου 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Σε περίπτωση καταγγελίας που αφορά στη νομιμότητα ήδη εγκατεστημένων δομικών κατασκευών κεραίας, ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από ελεγκτή δόμησης, ο οποίος συντάσσει πόρισμα ελέγχου, το οποίο υποβάλλει στο e-Άδειες. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι, οι δομικές κατασκευές κεραίας κατασκευάστηκαν κατά παράβαση της χορηγηθείσας έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας δύναται να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ενημέρωση του e-Άδειες ή, σε περίπτωση νομιμοποίησής της βάσει των κειμένων διατάξεων περί αυθαίρετων κατασκευών της πολεοδομικής νομοθεσίας, μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από την ενημέρωση του e-Άδειες. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλει αίτημα για έλεγχο της συμμόρφωσης. Το σχετικό πόρισμα ελέγχου υποβάλλεται από τον ελεγκτή δόμησης στο e-Άδειες. Αν η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η κατασκευή κεραίας απομακρύνεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 25. Μέσω του ΣΗΛΥΑ ενημερώνονται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τις δικές της ενέργειες και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας για να διακόψουν άμεσα κάθε παροχή. Επίσης, μέσω του e-Άδειες ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), η οποία ανακαλεί τη χορηγηθείσα έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας. Στις περιπτώσεις αυτές η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης εκδίδει πράξη επιβολής προστίμου, σύμφωνα με το πόρισμα και προβαίνει σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια, σύμφωνα με τις κείμενες περί αυθαιρέτων πολεοδομικές διατάξεις.}

 

7. Στο άρθρο 26 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Για την εγκατάσταση και λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των κατασκευών κεραιών του Εθνικού Συστήματος Εποπτείας Φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούνται να παρέχουν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κατόπιν αιτήματός της, υπηρεσίες συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών, υπό εύλογους όρους, οι οποίοι εξειδικεύονται σε συμφωνία πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ' αριθμόν 859/3/2018 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ 3907/Β/2018). Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καταβάλλει εύλογο τέλος συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της ανωτέρω απόφασής της.}

 

8. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) οι κατασκευές κεραιών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), του Λιμενικού Σώματος, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων καθώς και του σταθμού που προβλέπεται στην περίπτωση κ)στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012). Οι ανωτέρω κατασκευές κεραιών χαρακτηρίζονται ως Εθνικής Σημασίας. Η εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων των ως άνω φορέων σε αδειοδοτημένες κατασκευές κεραιών δεν απαιτεί την έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση της υπάρχουσας άδειας κατασκευής κεραίας, ούτε την έκδοση νέων επιμέρους εγκρίσεων για την κατασκευή κεραίας, παρά μόνο την επικαιροποίηση των σχετικών μελετών, εφόσον απαιτείται βάσει των πραγματοποιούμενων τροποποιήσεων στην κατασκευή κεραίας για τη φιλοξενία των κεραιοσυστημάτων των ως άνω φορέων. Επιτρέπεται η εγκατάσταση οικίσκου στέγασης μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας των ως άνω φορέων εμβαδού μέχρι 10 m2 που δεν προσμετράται στα οριζόμενα όρια του άρθρου 27 του παρόντος. Ως προς το ύψος του οικίσκου, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος και για την κατασκευή του δεν απαιτείται η έκδοση νέας πολεοδομικής έγκρισης ή η τροποποίηση της υφιστάμενης.}

 

9. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Υφιστάμενες δομικές κατασκευές κεραιών υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του νόμου 4495/2017, κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 89 του ιδίου νόμου όσον αφορά στις δασικές εκτάσεις της παραγράφου 1)γ του άρθρου 27 του παρόντος, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) βρίσκεται σε ισχύ άδεια κατασκευής η οποία έχει εκδοθεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ή άλλον αρμόδιο φορέα, κατά το προϊσχύσαν δίκαιο, και

 

β) εκδίδεται διοικητική πράξη έγκρισης δομικών κατασκευών κεραίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος.

 

Σε περίπτωση αλλαγής χωροθέτησης ερμαρίων και οικίσκων εντός του χώρου εγκατάστασης που έγινε σε συμμόρφωση με τα μεγέθη που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του παρόντος, για την παροχή έγκρισης εγκατάστασης δομικών κατασκευών κεραίας δεν απαιτείται η έκδοση νέας άδειας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αλλά ενημερώνεται ο φάκελος μέσω του προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 25 (ΣΗΛΥΑ - e - Άδειες).}

 

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 34 του νόμου 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για τις κατασκευές κεραιών της παραγράφου 2, μετά από την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ακολουθούνται οι διαδικασίες υπαγωγής που προβλέπονται στο νόμο 4495/2017 κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 89 του ιδίου νόμου όσον αφορά στις δασικές εκτάσεις της παραγράφου 1)γ του άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και του παρόντος νόμου.}

 

γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του νόμου 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Κατασκευές κεραιών, που δεν αδειοδοτούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μέσα σε προθεσμία 18 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απομακρύνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, μέσα σε προθεσμία 3 μηνών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η άνω προθεσμία των δεκαοκτώ μηνών μπορεί να παρατείνεται έως 6 μήνες.}

 

10. Οι προβλεπόμενες τετράμηνες προθεσμίες των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) παρατείνονται κατά 3 μήνες από τη λήξη τους.

 

11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 31 εκκρεμείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης με την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.