Νόμος 4635/19 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Σκοπός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου - Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής ΓΕΜΗ) είναι:

 

α) το Εθνικό Μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή και δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων, και

 

β) το ελληνικό ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο δημοσιότητας κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132.

 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

 

α. Εμπορική δημοσιότητα: Η εγγραφή ή καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, πράξεων ή στοιχείων που απαιτούν δημοσιότητα.

 

β. Συστατική δημοσιότητα: η καταχώριση και ταυτόχρονη δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τα έννομα αποτελέσματα των οποίων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις εκκινούν από την ημερομηνία καταχώρισης και ταυτόχρονης δημοσίευσης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

 

γ. Δηλωτική δημοσιότητα: η καταχώριση και ταυτόχρονη δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τα έννομα αποτελέσματα των οποίων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, εκκινούν από την ημερομηνία τέλεσής τους.

 

δ. Έλεγχος νομιμότητας: ο προληπτικός ουσιαστικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου για τη διαπίστωση της συμφωνίας των προς καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων και δηλώσεων κατά περιεχόμενο με το καταστατικό και με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, που διέπουν το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται στο εύρος ελέγχου και ζητήματα ακυρωσίας των ανωτέρω πράξεων.

 

ε. Έλεγχος πληρότητας: ο τυπικός έλεγχος που διενεργείται από τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι η αίτηση καταχώρισης και δημοσίευσης πράξης, στοιχείου ή δήλωσης, συνοδεύεται από όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά χωρίς να υπεισέλθουν στο περιεχόμενο αυτών.

 

στ. Αυτοματοποιημένη καταχώριση: η καταχώριση και δημοσίευση πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από τον ίδιο τον υπόχρεο, χωρίς να απαιτείται έλεγχος πληρότητας ή νομιμότητας.

 

ζ. Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Εμπορικού Μητρώου: το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης - αποθήκευσης πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων και η υποδομή τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας που το υποστηρίζουν.

 

η. Δικτυακός τόπος Γενικού Εμπορικού Μητρώου: ο ιστότοπος στον οποίο πραγματοποιείται η δημοσίευση καταχωριστέας πράξης, στοιχείου ή δήλωσης, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτεί εμπορική δημοσιότητα.

 

θ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Πλατφόρμα: το σύστημα διασύνδεσης των Κεντρικών και Εμπορικών Μητρώων και των Μητρώων εταιρειών των Κρατών - Μελών (ΒRIS).

 

ι. Διαλειτουργικότητα: η διασύνδεση Πληροφοριακών Συστημάτων που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών που καταχωρίζονται σε αυτά για την υλοποίηση της αρχής Μόνο Άπαξ.

 

ι)α. Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΥΓΕΜΗ): οι Υπηρεσίες στις οποίες ανατίθεται η αρμοδιότητα τήρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και πραγματοποίησης της εμπορικής δημοσιότητας των πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων που καταχωρούνται σε αυτό.

 

ι)β. Μητρώο πιστοποιημένων χρηστών Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Υπηρεσίας Μιας Στάσης: το μητρώο των ειδικά εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων να πραγματοποιούν καταχωρίσεις και δημοσιεύσεις στα πληροφοριακά συστήματα Γενικού Εμπορικού Μητρώου και Υπηρεσίας Μιας Στάσης.

 

ι)γ. Πιστοποιημένος χρήστης Γενικού Εμπορικού Μητρώου: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ο οποίος καταχωρίζει και δημοσιεύει πράξεις, στοιχεία ή δηλώσεις στο πληροφοριακό σύστημα Γενικού Εμπορικού Μητρώου και ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος, ο οποίος καταχωρίζει και δημοσιεύει συμβολαιογραφικές πράξεις στο πληροφοριακό σύστημα Γενικού Εμπορικού Μητρώου

 

ι)δ. Πιστοποιημένος χρήστης Υπηρεσίας Μιας Στάσης: ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου και ο εξουσιοδοτημένος συμβολαιογράφος που λειτουργεί ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών.

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών, φορέων και αρχών που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο νομιμότητας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι πράξεις αυτών αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και για κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή των υπόχρεων.

 

4. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν: α. την προβλεπόμενη από ειδικές διατάξεις αρμοδιότητα δημοσίων Υπηρεσιών για την τήρηση ειδικών μητρώων με σκοπό άλλον από αυτόν της εμπορικής δημοσιότητας.

 

β. τη δυνατότητα των Επιμελητηρίων να τηρούν για τα μέλη τους μητρώα ανεξάρτητα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.