Νόμος 4638/19 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 44 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) προστίθεται άρθρο 44Α ως εξής:

 

{Άρθρο 44Α: Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

 

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και 4 έως 8 μέλη, εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος ή συναφή επιστημονικά πεδία. Ως μέλη δύνανται να ορίζονται και εκπρόσωποι που υποδεικνύονται, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού, από τους παραγωγικούς φορείς και από μη-κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν ως αντικείμενό τους το περιβάλλον.

 

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

3. Έργο της Επιτροπής είναι:

 

α) η εισήγηση για τη διαμόρφωση πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και ο συνδυασμός τους με τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,

 

β) η επιστημονική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των προτεινόμενων πολιτικών,

 

γ) η γνωμοδότηση για κάθε θέμα σχετικό με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που παραπέμπεται σε αυτήν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

 

Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της μπορούν να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων και ο Συντονιστής Έργου της επόμενης παραγράφου.

 

5. Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Συντονιστή Έργου, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καθήκοντα του Συντονιστή Έργου είναι:

 

α) η υποστήριξη της Επιτροπής στην εξειδίκευση των προτεινόμενων πολιτικών ανά Υπουργείο,

 

β) η προώθηση συνεργειών και συνεργασιών με εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που λαμβάνει από την Επιτροπή.

 

6. Συστήνεται θέση Εκπροσώπου για την Κλιματική Αλλαγή. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται στη θέση αυτή διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος εκπροσωπεί από κοινού με τους αρμόδιους Υπουργούς τη χώρα διεθνώς σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά του.

 

7. Τα μέλη της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, καθώς και οι θέσεις του Συντονιστή Έργου και του Πρεσβευτή για την Κλιματική Αλλαγή, δεν είναι αμειβόμενες.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.