Νόμος 4647/19 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αντικαθίσταται το άρθρο 7 του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017) ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 7: Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας

 

1. Στην έδρα κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας ανά ειδικότητα, με διετή θητεία.

 

2. Τα Συμβούλια της παραγράφου 1 είναι πενταμελή και απαρτίζονται ως εξής:

 

α. τα Συμβούλια κρίσης για θέσεις νοσοκομείων: α)α. από 1 διοικητή νοσοκομείου της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ως πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση, με αναπληρωτή τον αναπληρωτή διοικητή του ίδιου νοσοκομείου και, εάν δεν υπάρχει, τον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, β)β. από 1 ιατρό κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου των νοσοκομείων της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των Προέδρων των Επιστημονικών Συμβουλίων των νοσοκομείων της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας που είναι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, γ)γ. από 3 ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετούν στην Περιφέρεια της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών ή Συντονιστών Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας με τους κάθε φορά κρινόμενους, με τους αναπληρωτές τους, και ελλείψει αυτών από ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας άλλων βαθμών ίδιας ειδικότητας με τους κρινόμενους ή, εάν ελλείπουν και αυτοί, από ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας της ίδιας ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας. Εάν η κρίση αφορά διευθυντική θέση και ελλείπουν οι ιατροί της ίδιας ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, επιλέγονται ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

β. τα Συμβούλια κρίσης για θέσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: α)α. από τον Διοικητή της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή 1 Υποδιοικητή της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, β)β. από 1 ιατρό κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, γ)γ. από 3 ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας, που υπηρετούν στην περιφέρεια της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών ή Συντονιστών Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας με τους κάθε φορά κρινόμενους, με τους αναπληρωτές τους, και ελλείψει αυτών από ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας άλλων βαθμών ίδιας ειδικότητας με τους κρινόμενους ή, εάν ελλείπουν και αυτοί, από ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας της ίδιας ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας. Εάν η κρίση αφορά διευθυντική θέση και ελλείπουν οι ιατροί της ίδιας ειδικότητας με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, επιλέγονται ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Η γραμματειακή υποστήριξη γίνεται από 2 γραμματείς - 1 τακτικό και 1 αναπληρωτή, υπάλληλο κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοικητικού, που ορίζονται με την ίδια απόφαση μετά από πρόταση του Διοικητή της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

3. Στη διαδικασία κρίσης και επιλογής για τις θέσεις κάθε ιατρικής ειδικότητας συμμετέχει διαφορετικό μέλος από τις υποπεριπτώσεις αα', β)β' και γγ' των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1. Με κλήρωση που διενεργείται στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας από τριμελή επιτροπή οριζόμενη από τον διοικητή, καθορίζεται σε ποιο συμβούλιο κρίσης ανά ειδικότητα θα συμμετέχουν τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου. Εάν ο διαθέσιμος προς κλήρωση αριθμός των μελών των υποπεριπτώσεων α)α' και β)β' των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των ιατρικών ειδικοτήτων για τις οποίες γίνεται η κρίση, μπορεί κάποιο μέλος να συμμετέχει σε περισσότερες από μία διαδικασίες κρίσης.

 

4. Κριτήρια επιλογής αποτελούν η προϋπηρεσία/κλινική εμπειρία, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο και οι διοικητικές ικανότητες στις περιπτώσεις που κρίνονται υποψήφιοι για διευθυντικές θέσεις.

 

5. Ειδικά για θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής απαρτίζεται από:

 

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

β) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, με αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου,

 

γ) 3 ιατρούς, με βαθμό Διευθυντή ή Συντονιστή, οι οποίοι επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών ή Συντονιστών Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας με τους κάθε φορά κρινόμενους, με τους αναπληρωτές τους και ελλείψει αυτών από ιατρούς άλλων βαθμών ίδιας ειδικότητας με τους κρινόμενους ή, εάν ελλείπουν και αυτοί από ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας ίδιας ειδικότητας με τους κρινόμενους, από εκείνους που υπηρετούν σε νοσοκομεία αρμοδιότητας και εποπτείας της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

6. Τέλος, ειδικά για θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής απαρτίζεται από:

 

α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή έναν από τους αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

 

β) τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με αναπληρωτή 1 μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου,

 

γ) τον Συντονιστή Διευθυντή του Τμήματος ιατρικών υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή ιατρό κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας,

 

δ) 2 διευθυντές ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, με αναπληρωτές τους διευθυντές ιατρούς κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και ελλείψει αυτών από ιατρούς άλλων βαθμών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.