Νόμος 4647/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης / τοποθέτησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αντικαθίσταται το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017) ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 8: Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης/τοποθέτησης

 

1. Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων της ειδικότητάς του ανά φορέα και με ανώτατο όριο 5 φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας (1) μόνο Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, δηλώνοντας ταυτόχρονα και τη σειρά προτίμησής τους.

 

Κατ' εξαίρεση, εκδίδονται διακριτές προκηρύξεις μόνο για την πλήρωση των θέσεων του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συμμετέχουν στις προκηρύξεις και αξιολογούνται κατά τις κείμενες διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017). Η υποψηφιότητά τους για τις προκηρύξεις του παρόντος εδαφίου δεν προσμετράται στον ανώτατο αριθμό επιλεγομένων φορέων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

2. Θέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί υποψηφιότητα ή οι επιλεγέντες έχουν αποποιηθεί τον διορισμό και δεν ακολουθούν άλλοι στη σειρά κατάταξης, πληρούνται με νέα προκήρυξη, μετά από αίτημα της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην ίδια ή άλλη ειδικότητα και στον ίδιο ή άλλον φορέα αρμοδιότητάς της.

 

3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων συνοδευόμενες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. Τα δικαιολογητικά αυτά αποτελούνται από δικαιολογητικά:

 

α) αναγκαία για την εγκυρότητα της συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής, τα οποία καλούνται ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α, καθώς και

 

β) αποδεικτικά της μοριοδότησης των υποψηφίων (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β).

 

4. Αμέσως μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, καταρτίζεται αυτοματοποιημένα κατάλογος υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, με σειρά κατάταξης δυνάμει των προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης. Μετά τη σύνταξη του ανωτέρω καταλόγου υποψηφίων και εντός 10 ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται το συμβούλιο προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων. Το συμβούλιο διενεργεί έλεγχο ορθότητας των δικαιολογητικών τύπου Α ως προς το σύνολο των υποψηφίων και αφαιρεί από τον πίνακα κατάταξης τους στερούμενους τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα συμμετοχής.

 

Εν συνεχεία διενεργεί επαλήθευση της σειράς κατάταξης υποψηφίων του αρχικού καταλόγου (δυνάμει δικαιολογητικών τύπου Β) για αριθμό έως και το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχτηκαν. Εφόσον από τον έλεγχο μοριοδότησης διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ μοριοδότησης και δικαιολογητικών τύπου Β, το Συμβούλιο διενεργεί αναμοριοδότηση υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού ίσου με το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχτηκαν. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για όλες τις θέσεις και για όλες τις ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες.

 

5. Η μοριοδότηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων παρέχεται για 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της ανάρτησης.

 

6. Το Συμβούλιο συνέρχεται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, προκειμένου να εξετάσει το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, το Συμβούλιο αναδιαμορφώνει τον πίνακα σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ένστασης, διενεργώντας νέα μοριοδότηση και επανακατάταξη όπου αυτή απαιτείται μέχρι του συνολικού αριθμού υποψηφίων του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4. Ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων του προηγούμενου εδαφίου, περιλαμβάνει τους υποψηφίους που θα προκριθούν για τη διαδικασία της συνέντευξης από το συμβούλιο με σκοπό την κατάρτιση της τελικής κατάταξης αξιολόγησης και αναρτάται στον ιστότοπο της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

7. Τα μόρια που θα λάβει ο εκάστοτε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στη μοριοδότηση εκάστου υποψηφίου του πίνακα κατάταξης υποψηφίων του προηγούμενου εδαφίου για να προκύψει η τελική βαθμολογία τους, σύμφωνα με την οποία θα γίνει η τελική επιλογή για κάθε θέση. Κάθε υποψήφιος υποβάλλεται μόνο 1 φορά σε συνέντευξη. Ο εν λόγω πίνακας αναρτάται στον ιστότοπο της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στην περίπτωση που υποψήφιος στον τελικό πίνακα αξιολόγησης έχει καταταγεί 1ος σε περισσότερες από 1 θέσεις, τότε έχει το δικαίωμα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα να επιλέξει με αίτηση του εντός 5 ημερολογιακών ημερών τη θέση που επιθυμεί, διαφορετικά τοποθετείται στη θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη στη σειρά προτίμησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ή περισσότερων υποψηφίων, προηγείται ο αρχαιότερος με κριτήριο την απόκτηση ειδικότητας. Για τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος, επιλέγονται οι επόμενοι σε σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που εξαντληθούν για οποιονδήποτε λόγο οι επιτυχόντες, δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία της συνέντευξης με την κλήση επιλαχόντων από τον αρχικό πίνακα κατάταξης της ανωτέρω παραγράφου 4 και τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στην ίδια παράγραφο.

 

8. Η τελική βαθμολογία και η τελική επιλογή αναρτώνται στον ιστότοπο της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

9. Τα πρακτικά συντάσσονται ανά Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας και ανά ειδικότητα και αποστέλλονται στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός διατηρεί το δικαίωμα αναπομπής των πρακτικών σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 90 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007). Η παρούσα διάταξη ισχύει και για προκηρύξεις του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017) που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής, ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, μοριοδότησης των υποψηφίων και της τελικής επιλογής για κάθε θέση που έχει προκηρυχθεί.

 

11. Οι διαδικασίες κρίσης/τοποθέτησης ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας που εκκρεμούν στα συμβούλια για θέσεις που έχουν προκηρυχθεί μετά την 1η.1.2018 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο προκήρυξής τους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.