Νόμος 4647/19 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 48/2018 (ΦΕΚ 90/Α/2018), όπως αυτά προστέθηκαν με την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 78 του νόμου 4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α/2018), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Μέχρι τις 22-05-2020, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 666/1966 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1991. Μετά τις 22-05-2020, η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει επιπλέον εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).}

 

β) Η ισχύς της περίπτωσης α' αρχίζει από τις 23-05-2019.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 666/1966 (ΦΕΚ 160/Α/1966) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α) Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 1, ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους της ισχύος τους, από τις αρμόδιες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τριμήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους σχετικά με την αλιεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 2287/40083/2015 (ΦΕΚ 695/Β/2015) απόφασης. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ενημερώνει, πριν από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους, τις αρμόδιες αρχές για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να ανανεώσουν την ισχύ της άδειας τους.

 

β) Η ανωτέρω απαίτηση της τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων για την ανανέωση των αδειών επαγγελματικών σκαφών αναστέλλεται έως 30-09-2021, για όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος 10 m και άνω. Οι άδειες των εν λόγω αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών που τυχόν δεν έχουν ανανεωθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, μπορούν να ανανεώνονται έως 10-04-2020.

 

γ) Άδειες αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των 10 m που δεν ανανεώνονται κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, μπορούν να ανανεώνονται έως 10-04-2020, εφόσον έχουν υποβληθεί στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, από τις 01-10-2019 έως και τις 15-03-2020.

 

δ) Κατά παρέκκλιση της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α' η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές από 01-10-2019 έως και 10-04-2020 για τα αλιευτικά σκάφη της περίπτωσης γ' που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.

 

ε) Οι άδειες αλιευτικών επαγγελματικών σκαφών των περιπτώσεων β' και γ' που δεν ανανεώθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019 θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και τη 10-04-2020.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.