Νόμος 4647/19 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Διαδικασία Αναγνώρισης Διεπαγγελματικών Οργανώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για να αναγνωριστεί μια Διεπαγγελματική Οργάνωση,σε εθνικό επίπεδο υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης στην καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανάλογα με τον τομέα ή τους τομείς για τους οποίους ζητείται η αναγνώριση. Στην αίτηση αναγνώρισης αναφέρονται υποχρεωτικά η επωνυμία και η έδρα της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης και πρέπει να συνοδεύεται από:

 

α) αντίγραφο του Καταστατικού της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης και τα συστατικά έγγραφα των μελών της ανάλογα με τη νομική τους μορφή, νομίμως επικυρωμένα, κατά τις σχετικές με τη νομική τους μορφή διατάξεις,

 

β) κατάσταση των μελών της,

 

γ) νόμιμα επικυρωμένο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα όργανα διοίκησης και νόμιμης εκπροσώπησης της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης,

 

δ) συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης και από ορκωτό λογιστή, όπου θα βεβαιώνεται ο μέσος όρος των 3 προηγούμενων ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

 

α)α) των παραγόμενων και

 

β)β) των εμπορευόμενων ή μεταποιημένων ποσοτήτων των σχετικών προϊόντων του τομέα ή των τομέων για τους οποίους ζητείται η αναγνώριση,

 

ε) για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η διαπίστωση της αντιπροσωπευτικότητας σε συνάρτηση με τις παραγόμενες ποσότητες, είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των οργανωμένων παραγωγών/αγροτών σε ΑΣ, οργανώσεις παραγωγών, ομάδες παραγωγών,

 

στ) με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας αναγνωρίζεται η Διεπαγγελματική Οργάνωση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.