Νόμος 4647/19 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου στην ΕΑΒ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΕΑΒ με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εκτέλεση ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και η δαπάνη μισθοδοσίας τους είναι εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας μετά από έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Με την προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ, καθορίζονται ενδεικτικά:

 

α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί.

 

β) Τα απαιτούμενα κατά κατηγορία/ειδικότητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

γ) Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους.

 

δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους.

 

ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους.

 

στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

 

2. Οι προβλέψεις της προκήρυξης και ιδίως τα στοιχεία α' έως ζ' της παραγράφου 1 του παρόντος, καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής νομοθετικής διάταξης, καθώς και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της πράξης Υπουργικού  Συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας. Η προκήρυξη αποστέλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των 7 ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΒ. Η Επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή Ενστάσεων, συγκροτούμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού για έλεγχο εντός 5 ημερών από την κατάρτισή του. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, σε 12 εργάσιμες ημέρες τον κυρώνει και τον επιστρέφει στην ΕΑΒ. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 12 ημερών, τεκμαίρεται η έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.