Νόμος 4647/19 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Τροποποίηση του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 69 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η διαδικασία και το λειτούργημα του ειδικού διαχειριστή παύουν εντός 24 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 70, με δυνατότητα παράτασης 6 επιπλέον μηνών από το δικαστήριο του άρθρου 70, ανεξαρτήτως της αντικατάστασης του ειδικού διαχειριστή κατά το επόμενο εδάφιο, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή ο ειδικός διαχειριστής παραιτηθεί, μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του δικαστηρίου του άρθρου 70, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, που δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η αμοιβή του ειδικού διαχειριστή συμφωνείται μεταξύ αυτού και των αιτούντων πιστωτών και καταβάλλεται από αυτούς, εφαρμοζομένου του προνομίου του άρθρου 154 περίπτωση α' του Πτωχευτικού Κώδικα.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Προς τον σκοπό της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης και της επιδιωκόμενης μεγιστοποίησης του τιμήματος της εκποίησης του ενεργητικού, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να αιτείται την έκδοση ή ανανέωση διοικητικών αδειών κάθε είδους ή και να προβαίνει σε δικαιοπραξίες που σκοπούν την επωφελέστερη εκμετάλλευση του ενεργητικού. Τέτοιες άδειες είναι ιδίως οι άδειες λειτουργίας πάσης φύσεως και κάθε επιμέρους διοικητική πράξη που τίθεται ως προϋπόθεση για τη λειτουργία. Εκ των δικαιοπραξιών ο ειδικός διαχειριστής δύναται ιδίως να εκμισθώνει, να μισθώνει ή με άλλον τρόπο να αποκτά ή να διαθέτει τη χρήση πραγμάτων και δικαιωμάτων, να ανταλλάσσει πράγματα, κινητά ή ακίνητα, καθώς και δικαιώματα που ανήκουν στην επιχείρηση με αντίστοιχα πράγματα ή δικαιώματα τρίτων, εφόσον η συνολική αξία των ανταλλασσόμενων είναι ίση. Η αξία των ανταλλασσόμενων προσδιορίζεται με έκθεση εκτίμησης 2 πιστοποιημένων εκτιμητών εγγεγραμμένων στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών. Ο ειδικός διαχειριστής δύναται, στο πλαίσιο των ανωτέρω, να αποκτά ή διαθέτει τη χρήση πραγμάτων και δικαιωμάτων, να εκχωρεί ή συμψηφίζει απαιτήσεις και να προβαίνει σε παρόμοιες δικαιοπραξίες ακόμα και για πράγματα ή δικαιώματα που βρίσκονται, κατά περίπτωση, ήδη στη νομή και κατοχή του ιδίου ή τρίτων πριν την εκτέλεση της σχετικής δικαιοπραξίας. Οι διοικητικές άδειες ή και οι δικαιοπραξίες, τις οποίες δύναται να επιδιώκει ή να συνάπτει ο ειδικός διαχειριστής, μπορούν να υπερβαίνουν, κατ' αρχήν χωρίς χρονικό περιορισμό, τη διάρκεια της εκάστοτε ειδικής διαχείρισης και ο ειδικός διαχειριστής μπορεί να επιδιώκει την εκποίηση διοικητικών αδειών και συμβατικών σχέσεων στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και των συναφών διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, αναλογικά εφαρμοζόμενων, όπου απαιτείται.}

 

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 73 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης και δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ή δεν κατατέθηκε καμία προσφορά για οποιοδήποτε από τα λειτουργικά σύνολα, η διαδικασία θεωρείται κατ' αρχήν ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης σε βάρος του οφειλέτη, εκτός εάν ο ειδικός διαχειριστής κρίνει ότι, παρά το άγονο του διαγωνισμού για το σύνολο ή μέρος του ενεργητικού, επόμενος διαγωνισμός εντός του χρονικού ορίου ισχύος της ειδικής διαχείρισης, έχει πιθανότητες επιτυχίας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που υποβλήθηκε μία μόνο, προσφορά, που δεν εγκρίθηκε εν συνεχεία από τη συνέλευση των πιστωτών. Κατά τη διαμόρφωση της κρίσης του, ο ειδικός διαχειριστής δύναται, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει υπ' όψιν του τυχόν νέες πραγματικές και νομικές καταστάσεις περί το ενεργητικό ή την εν γένει αγορά των υποψηφίων προσφερόντων, που δεν συνέτρεχαν ή συνέτρεχαν, αλλά δεν ήταν γνωστές, κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού. Ο ειδικός διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του αν θα προκηρύξει επόμενο διαγωνισμό για το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού στις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, κάνοντας, στο πλαίσιο της παραγράφου 8 του άρθρου 73 και της παραγράφου 1 του άρθρου 74, σύντομη μνεία των λόγων, που δικαιολογούν την επιλογή του.}

 

4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 73 του νόμου 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Σε περίπτωση που δεν κατατέθηκε προσφορά για ορισμένα μόνο από τα λειτουργικά σύνολα και δεν επελέγη η διενέργεια δεύτερου διαγωνισμού, κατά την προηγούμενη παράγραφο, ο ειδικός διαχειριστής περιορίζεται στη διάθεση αυτών για τα οποία ελήφθησαν προσφορές εφαρμόζοντας αναλογικά την παραπάνω διαδικασία.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 75 του νόμου 4307/2014 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια ως εξής:

 

{Στη σύμβαση μεταβίβασης δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μνημονεύονται ούτε να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε μορφής ή χρήσης, ούτε οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, ούτε βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόμενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Κατ' εξαίρεση γίνεται μνεία και προσαρτώνται αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος για τα μεταβιβαζόμενα δικαιώματα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες υφίσταται λειτουργούν κτηματολόγιο και τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 5 του νόμου 651/1977, όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι υποθηκοφύλακες και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύμβαση μεταβίβασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ' εξαίρεση προβλεπόμενα. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε δικαιοπραξίες του ειδικού διαχειριστή κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης και μόνο για το συμβαλλόμενο πρόσωπο που βρίσκεται σε ειδική διαχείριση.}

 

6. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.