Νόμος 4663/20 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος αναφορικά με την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης και σχετικής εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία, για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου.

 

Η εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο παρέχεται είτε από διεθνείς οργανισμούς (όπως ICAO, International Air Transport Association (IATA)), είτε από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από διεθνείς οργανισμούς, είτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είτε από πιστοποιημένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, είτε από αντίστοιχες Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η εκπαίδευση παρέχεται κυρίως στην Αθήνα, ωστόσο δύναται να παρέχεται και σε αεροδρόμια/υδατοδρόμια εκτός Αθήνας, με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθορίζονται θέματα σχετικά με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, τη διαδικασία, τον τύπο πιστοποίησης της υποχρεωτικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο, καθώς και κάθε αναγκαία με την παρεχόμενη εκπαίδευση λεπτομέρεια.

 

Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

2. Το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο, προ της ανάληψης των καθηκόντων του, πρέπει να έχει παρακολουθήσει και τις προβλεπόμενες εκπαιδεύσεις στον Εθνικό Κανονισμό Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 1485/Β/2011), καθώς και στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας από έκνομες ενέργειες (απόφαση ΥΠΑ/Δ15/Α/39382/3235/2013 (ΦΕΚ 3298/B/2013)), όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.