Νόμος 4663/20 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Μίσθωση ανάριθμων οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οχήματα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο2, Ο3 και Ο4 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, τα οποία δεν διαθέτουν στοιχεία κυκλοφορίας (ανάριθμα), μπορούν να εκμισθώνονται από τον ιδιοκτήτη τους και να τίθενται σε κυκλοφορία ως δημόσιας χρήσης στο όνομα του μισθωτή, με τις προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων.

 

2. Για τη μίσθωση καταρτίζεται συμφωνητικό που περιέχει τουλάχιστον: τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθωτή, τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, τα στοιχεία του οχήματος (είδος και κατηγορία οχήματος, μάρκα, εμπορική ονομασία, αριθμό πλαισίου οχήματος). Η μίσθωση αφορά όχημα κατηγορίας EUROV, EURO 5 ή μεταγενέστερων οδηγιών. Η μίσθωση επιτρέπεται εφόσον:

 

(α) ο μισθωτής έχει δικαίωμα θέσης του οχήματος σε κυκλοφορία ως δημόσιας χρήσης,

 

(β) προκειμένου για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, και Ν3, ο μισθωτής έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία στο όνομά του τουλάχιστον ένα φορτηγό δημόσιας χρήσης με άλλον τρόπο πλην της μίσθωσης,

 

(γ) προκειμένου για όχημα κατηγορίας Ο2, Ο3 και Ο4, ο μισθωτής έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία στο όνομά του τουλάχιστον ένα μηχανοκίνητο όχημα δημόσιας χρήσης.

 

3. Το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του μισθωτή.

 

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών. Το συμφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές αρχές κατά την κείμενη νομοθεσία.

 

4. Τα μισθωμένα ανάριθμα οχήματα τίθενται σε κυκλοφορία ως εξής:

 

α. Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή με την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας του πιστοποιητικού ταξινόμησης και της σύμβασης μίσθωσης του οχήματος.

 

β. Η άδεια κυκλοφορίας συμπληρώνεται ως εξής:

 

α)α) Στα πεδία C1.1 και C1.2 αναγράφονται τα στοιχεία του μισθωτή.

 

β)β) Στο πεδίο C4 συμπληρώνεται: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

 

γ)γ) Στη θέση των παρατηρήσεων αναγράφεται ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΡΙΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ....ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ..., όπου προσδιορίζονται η ακριβής ημερομηνία λήξης της μίσθωσης (ημέρα/μήνας/έτος) και η επωνυμία του εκμισθωτή.

 

δ)δ) Στα ρυμουλκούμενα οχήματα, στη θέση των παρατηρήσεων αναγράφεται επιπλέον η παρατήρηση ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ .....

 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων δημόσιας χρήσης.

 

5. Το ενοχικό δικαίωμα από τη σύμβαση μίσθωσης ανάριθμου οχήματος καταχωρίζεται στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας και κατοχής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών, εφόσον για το μισθωμένο όχημα προβλέπεται η τήρηση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1146/1972 (ΦΕΚ 64/Α/1972). Στο πεδίο πωλητής των φύλλων του βιβλιαρίου αναγράφονται τα στοιχεία του εκμισθωτή και στο πεδίο αγοραστής τα στοιχεία του μισθωτή.

 

Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται Μίσθωση ανάριθμου οχήματος, σύμφωνα με το.. συμφωνητικό μίσθωσης, διάρκεια μίσθωσης έως.. (ημέρα/μήνας/έτος).

 

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης μίσθωσης ή λήξης της και σύναψης νέας μεταξύ των ιδίων ή διαφορετικών συμβαλλομένων ή σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης γίνεται σχετική καταχώριση από την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας σε άλλο φύλλο του βιβλιαρίου μεταβολών.

 

6. Όταν η σύμβαση η οποία αναφέρεται σε δημόσιας χρήσης όχημα λήξει ή αν λυθεί πριν από τη λήξη της για οποιονδήποτε λόγο, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δημόσιας χρήσης αφαιρείται και ο κάτοχος αυτής υποχρεούται να ζητήσει τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος ως δημόσιας χρήσης, εφόσον απαιτείται από το είδος της άδειας κυκλοφορίας δημόσιας χρήσης, εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από την ημερομηνία λήξης ή λύσης της σύμβασης. Μετά από την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας αποχαρακτηρίζει αυτεπαγγέλτως το όχημα ως δημόσιας χρήσης. Για τον αποχαρακτηρισμό του οχήματος δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα του κατόχου, ούτε επιθεώρηση του οχήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας.

 

7. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης απαγορεύονται: α. Η μεταβίβαση του οχήματος.

 

β. Η διασκευή του οχήματος χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας εταιρείας.

 

γ. Η υπεκμίσθωση του οχήματος.

 

8. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμίσθωσης ανάριθμων οχημάτων, τη μίσθωση και θέση σε κυκλοφορία ανάριθμων οχημάτων από τον μισθωτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.