Νόμος 4663/20 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποίηση των άρθρων 26 και 30 του νόμου 4611/2019


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 26 του νόμου [Ν] 4611/2019 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α/2019) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 26: Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης

 

1. Ειδικά για την αποξένωση Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου ισχύουν τα εξής: α) Αν ο αιτών έχει εξοφλήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του από πάσης φύσεως οφειλές μέχρι και το τέλος του μήνα που προηγείται της αίτησης, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. β) Αν ο αιτών έχει οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και το ΕΤΕΑΕΠ, χορηγείται βεβαίωση οφειλής. Αν το ποσό του τιμήματος όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο πώλησης είναι μεγαλύτερο του ποσού των οφειλών του πωλητή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και το ΕΤΕΑΕΠ, από το τίμημα παρακρατείται και αποδίδεται στους οικείους φορείς ποσό ίσο με το ύψος των οφειλών του πωλητή, όπως αυτό προκύπτει από τη βεβαίωση οφειλής που χορηγείται για τον σκοπό αυτόν. Αν το ποσό του τιμήματος είναι μικρότερο του ποσού των οφειλών του πωλητή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και το ΕΤΕΑΕΠ, η μεταβίβαση δεν ολοκληρώνεται.

 

Αν τα προς μεταβίβαση αυτοκίνητα είναι περισσότερα του ενός, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό όπως αναγράφεται στα σχετικά τιμολόγια.

 

2. Οι βεβαιώσεις της παραγράφου 1 δεν απαιτούνται στις περιπτώσεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 19 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018). Οι βεβαιώσεις της παραγράφου 1 δεν απαιτούνται για την επιστροφή φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας χρήσης στον πωλητή που παρακράτησε την κυριότητα του οχήματος και του δικαιώματος, λόγω μη εξόφλησης του τιμήματος από τον αγοραστή, και για τη μεταβίβαση φορτηγού ή λεωφορείου δημόσιας χρήσης σε σύζυγο ή τέκνα του πωλητή. Στην τελευταία περίπτωση, τυχόν ασφαλιστικές οφειλές του πωλητή αναλαμβάνονται από τον σύζυγο ή τα τέκνα από την ημέρα της μεταβίβασης και μέχρι της εξοφλήσεώς τους, με σχετική σημείωση στα σχετικά βιβλία και έγγραφα.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται η διαδικασία παρακράτησης του τιμήματος στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 και απόδοσής του στους οικείους φορείς.}

 

2. Στο άρθρο 30 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 73/Α/2019) Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος του άρθρου και το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Άρθρο 30: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς των άρθρων 23 έως 28 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του άρθρου 29. Μετά την έναρξη ισχύος των άρθρων 23 έως 28, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη. Ειδικά η υποχρέωση προσκόμισης του αποδεικτικού του άρθρου 23 σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού και αντικατάστασης φορτηγού και λεωφορείου δημοσίας χρήσης και σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης της άδειας φορτηγού και λεωφορείου δημόσιας χρήσης για οποιοδήποτε λόγο καταργείται από 01-03-2020.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.