Νόμος 4530/18 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης ολόκληρου ή ιδανικού μεριδίου Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ) οχήματος εκδίδεται από την αρμόδια αρχή νέα άδεια κυκλοφορίας Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης για το όχημα αυτό, στην οποία απεικονίζεται η νέα κατάσταση κυριότητας του οχήματος. Για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, εκτός των ήδη προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων από το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1146/1972 (ΦΕΚ 64/Α/1972), το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 109/1973 (ΦΕΚ 33/Α/1973) και το άρθρο 102 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012), προσκομίζεται απαραίτητα δήλωση του πωλητή του οχήματος, βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής, στην οποία αναφέρεται ρητώς το συνολικό τίμημα μεταβίβασης του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης όχημα και ότι το συνολικό αυτό τίμημα έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου.

 

2. Σε περίπτωση που έχει εξοφληθεί μέρος του συνολικού τιμήματος μεταβίβασης του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης όχημα, τίθεται παρακράτηση κυριότητας στην κατάλληλη θέση στο βιβλιάριο μεταβολών και κυριότητας και κατοχής του οχήματος και εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με παρακράτηση κυριότητας. Η παρακράτηση κυριότητας αίρεται με την προσκόμιση στην αρμόδια αρχή δήλωσης του πωλητή του οχήματος, βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής, ότι το συνολικό τίμημα μεταβίβασης του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης όχημα, έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου.

 

3. Με μονομερή δήλωση του πωλητή του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης όχημα, ότι ο αγοραστής παραβίασε την κατατεθειμένη σύμβαση μεταβίβασης του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης όχημα, η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας θέτει προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών προς τον αγοραστή, η οποία του κοινοποιείται με απόδειξη, για να προσκομίσει απόδειξη ή δήλωση πλήρους εξόφλησης του συνολικού τιμήματος που προβλέπεται στη σύμβαση μεταβίβασης του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης όχημα, με βέβαιη χρονολογία και γνησιότητα υπογραφής του πωλητή του οχήματος. Εφόσον δεν προσκομισθεί η παραπάνω απόδειξη ή δήλωση από τον αγοραστή, η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας προβαίνει στη μεταβίβαση του οχήματος μετά του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης όχημα και εκδίδει άδεια κυκλοφορίας αυτού στο όνομα του πωλητή, καθόσον μετά την άπρακτη παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας έχει χαθεί κάθε δικαίωμα του αγοραστή επί του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης όχημα. Η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας ενημερώνει εγγράφως την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του αγοραστή και του πωλητή για την ανωτέρω διοικητική πράξη μεταβίβασης του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης οχήματος.

 

4. Επιτρέπεται ο αποχαρακτηρισμός Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης οχήματος, στην άδεια κυκλοφορίας του οποίου έχει τεθεί παρακράτηση κυριότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και η θέση σε κυκλοφορία νέου οχήματος σε αντικατάσταση αυτού, μόνον εφόσον προσκομισθεί στην αρμόδια αρχή δήλωση του πωλητή του οχήματος, βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής, ότι συναινεί ρητά στην πραγματοποίηση της ως άνω διαδικασίας αποχαρακτηρισμού του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης οχήματος. Στην περίπτωση αυτή τίθεται παρακράτηση κυριότητας και για το νέο όχημα στην κατάλληλη θέση στο βιβλιάριο μεταβολών και κυριότητας και κατοχής του οχήματος και εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας του νέου οχήματος με παρακράτηση κυριότητας. Η παρακράτηση κυριότητας αίρεται με την προσκόμιση στην αρμόδια αρχή δήλωσης του πωλητή του οχήματος, βέβαιης χρονολογίας και γνησιότητας υπογραφής, ότι το συνολικό τίμημα μεταβίβασης του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης όχημα, έχει εξοφληθεί εξ ολοκλήρου.

 

5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 όπου ο πωλητής δεν είναι κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της κυριότητας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων, δικαιούχος κατοχής άδειας κυκλοφορίας τέτοιας κατηγορίας οχήματος τότε εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας, στην οποία αναγράφεται η παρατήρηση όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση, καταχωρείται η σχετική μεταβολή στο βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας του οχήματος και η άδεια μαζί με τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας κρατούνται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. Το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας όχι για κυκλοφορία αλλά μόνο για μεταβίβαση, δικαιούται να προβεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από την έκδοση της άδειας σε μεταβίβαση του Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης οχήματος, δίχως υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα, σε πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις κατοχής και εκμετάλλευσης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης οχήματος με την υποβολή της προβλεπόμενης βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

6. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος και του δικαιώματος χρήσης αυτού ως Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης οχήματος γίνεται σε σύζυγο ή τέκνο δεν απαιτείται ασφαλιστική ενημερότητα και τυχόν ασφαλιστικές οφειλές αναλαμβάνονται από τα πρόσωπα αυτά από την ημέρα της μεταβίβασης και μέχρι της εξοφλήσεώς τους, με σχετική σημείωση στα σχετικά βιβλία και έγγραφα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

7. Η ασφαλιστική ενημερότητα δεν είναι προϋπόθεση σε περίπτωση αντικατάστασης οχήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 

8. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης δεν απαιτείται η κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχήματος και η συνέχιση της απασχόλησης δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησης. Οι ασφαλισμένοι που, κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης, συνεχίζουν την απασχόλησή τους, διέπονται από τις διατάξεις περί απασχόλησης συνταξιούχων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 4599/2019 (ΦΕΚ 40/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.