Νόμος 4663/20 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η δυνατότητα οδήγησης οχημάτων με κατοχή προσωρινής άδειας οδήγησης, η οποία χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις υποψηφίων οδηγών:

 

α. στους επιτυχόντες δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς:

 

α)α. για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή

β)β. για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία.

 

β. Σε όσους υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών για:

 

α)α. ανανέωση της άδειας οδήγησης, εφόσον έχει λήξει η ισχύς της,

β)β. έκδοση αντιγράφου ελληνικής άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής,

γ)γ. προσθήκη του κωδικού 96 στην κατηγορία Β' της ελληνικής άδειας οδήγησης,

δ)δ. άρση του κωδικού 114,

ε)ε. μεταβολή στοιχείων ελληνικής άδειας οδήγησης,

στ)στ. περιορισμό κατηγοριών ισχύουσας ελληνικής άδειας οδήγησης.

 

2. Η χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η αίτηση των δικαιούχων του παρόντος άρθρου για έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κατόπιν ταυτοποίησης του δικαιούχου στο Πληροφοριακό Σύστημα. Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται από το Πληροφοριακό Σύστημα σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

 

3. α. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης των δικαιούχων των υποπεριπτώσεων α)α' και β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο ταυτοποιημένος δικαιούχος χρήστης του Πληροφοριακού Συστήματος λαμβάνει σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης κατόπιν ηλεκτρονικής αντιστοίχισης και μόνον με το γεγονός της επιτυχίας του στην κατά περίπτωση δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, όπως καταχωρείται και τηρείται στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης, καθώς και το Πρακτικό Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς.

 

β. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης των δικαιούχων των υποπεριπτώσεων α)α' έως και στστ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του παρόντος ακολουθείται η εξής διαδικασία: Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών του δικαιούχου στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού ελέγξει την πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών, καταχωρίζει αυθημερόν το γεγονός της πληρότητας των δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα. Κατόπιν, ο δικαιούχος μετά από την ταυτοποίησή του από το Πληροφοριακό Σύστημα υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά για τη λήψη της προσωρινής άδειας οδήγησης σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

 

4. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η οδήγηση της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας και για χρονικό διάστημα έως και την ημερομηνία παραλαβής του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/2012). Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβαίνει τους 4 μήνες από την ημερομηνία επιτυχούς δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, αντίστοιχα. Με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η προσωρινή άδεια οδήγησης οχημάτων παρέχει στον κάτοχό της όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που παρέχει η κατοχή άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υπόκειται σε όλες τις ρυθμίσεις και κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας για την οδική κυκλοφορία οχημάτων.

 

5. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του, καθώς και απλή εκτύπωση ή σε κατάλληλο μέσο σε ψηφιακή μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις για τα έγγραφα που υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση ο οδηγός. Εφόσον ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης κατέχει συγχρόνως και ισχύουσα άδεια οδήγησης άλλης κατηγορίας, υποχρεούται να φέρει και την τελευταία κατά την οδήγηση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.