Νόμος 4663/20 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 84/2018 Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 156/Α/2018)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο Διοικητής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον:

 

α) πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

 

β) άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως της αγγλικής και

 

γ) σημαντική αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία.

 

Ιδιαίτερα προσόντα που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή Διοικητή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας είναι:

 

α) η πολυετής εργασιακή εμπειρία στη διοίκηση,

 

β) η προϋπηρεσία σε ανωτάτου επιπέδου διοίκηση σε υψηλού κύρους φορείς,

 

γ) η εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων,

 

δ) η εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων έργων υποδομών,

 

ε) η υψηλή επιστημονική κατάρτιση με την κατοχή μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

 

στ) η γνώση και εμπειρία σε θέματα ανταγωνισμού και εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας,

 

ζ) η επαγγελματική εξειδίκευση σε τεχνικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα και

 

η) η διεθνής εμπειρία.}

 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Δεν επιλέγεται για την θέση Διοικητή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας πρόσωπο που για χρονικό διάστημα έως 3 ετών πριν την συμμετοχή του στην διαδικασία επιλογής Διοικητή ΑΠΑ κατείχε την οποιαδήποτε έμμισθη θέση με την ΥΠΑ ή είχε αποκτήσει την οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου των αερομεταφορών ή συμμετείχε στο κεφάλαιό της ή είχε άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις του κλάδου των αερομεταφορών ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα αυτών.}

 

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018, η φράση για χρονικό διάστημα 5 ετών αντικαθίσταται από τη φράση για χρονικό διάστημα 3 ετών.

 

4. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018, η φράση και για τα 5 επόμενα έτη αντικαθίσταται από τη φράση και για τα 3 επόμενα έτη.

 

5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018, η φράση να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών αντικαθίσταται από τη φράση να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.