Νόμος 4663/20 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του προεδρικού διατάγματος 8/2004 Προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεως στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση οριστικής απώλειας ειδικότητας (ΦΕΚ 4/Α/2004), όπως ισχύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 8/2004 (ΦΕΚ 4/Α/200) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις διατάξεις του διατάγματος αυτού υπάγονται οι υπάλληλοι της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που ανήκουν στον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, εφόσον έχουν συμπληρωμένα 25 τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον κλάδο, με την επιφύλαξη της παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος διατάγματος.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 η λέξη: Υπηρεσίας αντικαθίσταται από την φράση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

3. Η παράγραφο 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 8/2004 (ΦΕΚ 4/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η γνωμοδότηση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής Αεροπορίας επί σχετικών ερωτημάτων της ΑΠΑ ή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για υπαλλήλους του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αντίστοιχα, υποβάλλεται, τόσο για τους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ της ΑΠΑ όσο και τους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αποκλειστικά στον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος, εντός μηνός από την περιέλευση σε αυτόν της γνωμοδότησης της Επιτροπής, εκδίδει διαπιστωτική πράξη ανάκλησης ειδικότητας του υπαλλήλου κλάδου ΕΕΚ, τόσο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας όσο και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και δικαιώματος αποζημίωσής του αποκλειστικά από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.}

 

4. Στο άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 8/2004 (ΦΕΚ 4/Α/2004), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Στην περίπτωση των υπαλλήλων του κλάδου ΕΕΚ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η απώλεια ειδικότητας για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων διαπιστώνεται κατόπιν σχετικής αίτησής τους στην ίδια ως άνω Επιτροπή. Η αίτηση των υπαλλήλων του κλάδου των ΕΕΚ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και διαβιβάζεται στην Επιτροπή με ευθύνη του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται ο υπάλληλος του κλάδου των ΕΕΚ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται για τους υπαλλήλους του κλάδου των ΕΕΚ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και βαρύνει αποκλειστικά την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εντός μηνός από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Επιτροπής, εκδίδει διαπιστωτική πράξη ανάκλησης ειδικότητας του υπαλλήλου και δικαιώματος αποζημίωσής του.}

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 8/2004 (ΦΕΚ 4/Α/2004), μετά τη φράση στην υπηρεσία υπαλλήλου, προστίθεται η φράση του κλάδου ΕΕΚ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και διαγράφεται η φράση Διεύθυνση Εναέριας Κυκλοφορίας της Κεντρικής Υπηρεσίας της.

 

6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 8/2004 (ΦΕΚ 4/Α/2004), η φράση: στους Κλάδους ΠΕ2 και ΤΕ2 αντικαθίσταται από τη φράση:

 

{στον κλάδο ΠΕ ΕΕΚ της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή αθροιστικά στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.}

 

7. Στο δεύτερο εδάφιο της παράγραφο 1 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 8/2004 (ΦΕΚ 4/Α/2004). η φράση: και μέχρι 34 έτη υπηρεσίας αντικαθίσταται από την φράση και άνω.

 

8. Στο εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 η φράση: με τον αριθμό των υπηρετούντων στους κλάδους ΕΕΚ ΠΕ2 και ΤΕ2 υπαλλήλων αντικαθίσταται από τη φράση με το ήμισυ του αριθμού των κατειλημμένων οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ ΕΕΚ, μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

 

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση θανάτου, η αποζημίωση καταβάλλεται σε σύζυγο και τέκνα κατά τον λόγο της κληρονομικής τους μερίδας.}

 

10. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατανομής του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αυτή προβλέπεται στην υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του νόμου 4427/2016 (ΦΕΚ 188/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.