Νόμος 4663/20 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Μηχανήματα έργου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2696/1999, Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999) προστίθενται ορισμοί περί οχήματος ειδικής χρήσης και οχήματος ειδικού σκοπού και τροποποιείται ο ορισμός περί μηχανήματος έργου ως εξής:

 

{Όχημα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού: Το αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενο όχημα που διαθέτει ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν την εκτέλεση λειτουργίας που απαιτεί ειδικές διαρρυθμίσεις και /ή εξοπλισμό.

 

Μηχάνημα έργου: Το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών.

 

Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχήματα που εκτελούν και μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων επί των οδών της χώρας, καθώς και τα οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού.}

 

2. Στο άρθρο 86 του νόμου [Ν] 2696/1999, Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλα τα Μηχανήματα Έργου υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό έλεγχο τεχνικής επάρκειας κάθε 5 έτη, μετά την έκδοση αρχικής άδειας μηχανήματα έργου.

 

β. Για τα μηχανήματα έργου, τα οποία κατά τον χρόνο ισχύος του παρόντος νόμου είναι ήδη ταξινομημένα, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το πρόγραμμα διενέργειας περιοδικού ελέγχου τεχνικής επάρκειας με βάση το είδος του μηχανήματος, τον αριθμό κυκλοφορίας, την παλαιότητα ή γεωγραφικά κριτήρια.

 

γ. Το αντικείμενο του περιοδικού ελέγχου τεχνικής επάρκειας μηχανημάτων έργου αφορά σε θέματα ασφάλειας λειτουργίας και κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου.

 

δ. Ο περιοδικός έλεγχος τεχνικής επάρκειας των μηχανημάτων έργου διενεργείται από Φορείς Ελέγχου (ΦΕ) οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της 3354/91/2001 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 149/Β/2001) και είναι διαπιστευμένοι για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το Πρότυπο ISO ΕΝ 17020 όπως κάθε φορά ισχύει. Τα πρόσωπα του Φορέα που διενεργούν περιοδικούς ελέγχους τεχνικής επάρκειας μηχανημάτων έργου είναι μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το αντικείμενο και τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου τεχνικής επάρκειας, τα προσόντα των προσώπων που διενεργούν τους ελέγχους και τις προϋποθέσεις έκδοσης της σχετικής τεκμηρίωσης.

 

στ. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για τα μηχανήματα έργου.

 

ζ. Για την Οριστική Διαγραφή και Προσωρινή Διαγραφή Μηχανήματος Έργων και οχήματος ειδικής κατηγορίας από το μητρώο Μηχανημάτων Έργων και οχημάτων ειδικής κατηγορίας, όπως καθορίζεται από την υπ' αριθμόν οίκοθεν 21867/2016 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3276/Β/2016), που δεν εξαιρούνται από την καταβολή τελών χρήσης, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για τα προηγούμενα έτη και κατ' ανώτατο για τα τελευταία 10 έτη από την ημερομηνία διαγραφής, ως ορίζεται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. Η τέτοια ενέργεια δεν επηρεάζει τις εκ τελών οφειλές πέραν του άνω χρονικού διαστήματος.}

 

3. Προστίθεται άρθρο 86Α στο νόμο [Ν] 2696/1999, Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999), το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 86Α: Έλεγχος Τεχνικής Επάρκειας Μηχανήματος Έργου

 

1. Πεδίο εφαρμογής Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν όλα τα Μηχανήματα Έργου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλα τα Μηχανήματα Έργου, εξαιρουμένων των καινουργών, υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο τεχνικής επάρκειας πριν την έκδοση έγκρισης τύπου.

 

3. Ως καινουργές Μηχάνημα Έργου θεωρείται αυτό το οποίο δεν έχει τεθεί σε χρήση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2016/1628/ΕΕ ή του εκάστοτε ισχύοντος.

 

4. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης τύπου καινουργούς μηχανήματος έργου απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Τεχνικής Έκθεσης και Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος βεβαιώνει ότι το μηχάνημα δεν έχει τεθεί σε χρήση και αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ασφάλεια λειτουργίας και την καταλληλότητα του μηχανήματος έργου σχετικά με τις απαιτήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ασφάλεια, αναγκαίος εξοπλισμός κ.λ.π.).

 

5. Για τα καινουργή Μηχανήματα Έργου για τα οποία δεν εκδίδεται έγκριση τύπου, αλλά ταξινομούνται βάσει ήδη εκδοθείσας ισχύουσας έγκρισης τύπου, απαιτείται η υποβολή στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, Τεχνικής Έκθεσης και Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος βεβαιώνει ότι το μηχάνημα δεν έχει τεθεί σε χρήση και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ασφάλεια λειτουργίας και την καταλληλότητα του μηχανήματος έργου, σχετικά με τις απαιτήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αναφορικά με την ασφάλεια και τον αναγκαίο εξοπλισμό.

 

6. α. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης τύπου των υπολοίπων μηχανημάτων έργου (μη καινουργών) απαιτείται η διενέργεια ελέγχου τεχνικής επάρκειας και η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της σχετικής τεκμηρίωσης, η οποία καθορίζεται με την απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών της παραγράφου 10 του παρόντος.

 

β. Για τα υπόλοιπα μηχανήματα έργου μη καινουργή, για τα οποία δεν εκδίδεται έγκριση τύπου, αλλά ταξινομούνται βάσει ήδη εκδοθείσας ισχύουσας έγκρισης τύπου, απαιτείται η διενέργεια ελέγχου τεχνικής επάρκειας και η υποβολή στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, της σχετικής τεκμηρίωσης, η οποία καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών της παραγράφου 10 του παρόντος.

 

7. Το αντικείμενο του ελέγχου τεχνικής επάρκειας Μηχανημάτων Έργου αφορά σε θέματα ασφάλειας λειτουργίας και κυκλοφορίας του Μηχανήματος Έργου.

 

8. Ο έλεγχος τεχνικής επάρκειας των μηχανημάτων έργου διενεργείται από Φορείς Ελέγχου οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με την διαδικασία της υπ' αριθμόν 3354/91/2001 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 149/Β/2001) και είναι διαπιστευμένοι για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το Πρότυπο ISO ΕΝ 17020 όπως κάθε φορά ισχύει.

 

9. Οι υπάλληλοι ή συνεργάτες, του πιστοποιούμενου κατά τις ανωτέρω προβλέψεις Φορέα διενέργειας τεχνικών ελέγχων επάρκειας Μηχανημάτων Έργου, οι οποίοι θα προβαίνουν στον σχετικό τεχνικό έλεγχο, απαιτείται να είναι μηχανολόγοι μηχανικοί, απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το αντικείμενο και τη διενέργεια του ελέγχου τεχνικής επάρκειας, τα προσόντα των προσώπων που διενεργούν τους ελέγχους και τις προϋποθέσεις έκδοσης της σχετικής τεκμηρίωσης.

 

11. Αναπτύσσεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Διαδικτυακή Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Μητρώου όλων των Μηχανημάτων Έργων της Επικράτειας. Στην Εφαρμογή καταχωρούνται και τηρούνται στοιχεία που αφορούν στα μηχανήματα έργου και μεταπίπτουν εγγραφές που ήδη τηρούνται στο υφιστάμενο Μητρώο Μηχανημάτων Έργων.

 

12. Στην Εφαρμογή καταχωρούνται και τηρούνται οι Εγκρίσεις Τύπου των Μηχανημάτων Έργου, τα στοιχεία ταξινόμησης των Μηχανημάτων Έργου, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών. Επιπλέον, καταχωρούνται και τηρούνται τα οικονομικά στοιχεία των μηχανημάτων έργου.

 

13. Στην Εφαρμογή θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, καθώς και εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων για απευθείας καταχώρηση στοιχείων αρμοδιότητάς τους, καθώς και για εκτύπωση διοικητικών εγγράφων μέσω της Εφαρμογής.

 

14. Η Εφαρμογή μπορεί να διασυνδέεται με Μητρώα ή Συστήματα που τηρούνται από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019). Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την ανάπτυξη και λειτουργία της ανωτέρω Εφαρμογής.

 

15. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει την 01-01-2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου τεχνικής επάρκειας μηχανημάτων έργου και τροποποιείται αναλογικά η με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 21867/2016 (ΦΕΚ 3276/Β/2016) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.}

 

4. Προστίθεται άρθρο 87Α στο νόμο [Ν] 2696/1999, Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999), το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 87Α: Ταξινόμηση και έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα Οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η ταξινόμηση και η έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα των καινούργιων Οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμό πρωτοκόλλου 29949/1841/2009 (ΦΕΚ 2112/Β/2009) κοινής υπουργικής απόφασης και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30-05-2018, καθώς και αυτών που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και εισάγονται στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα, διενεργείται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.}

 

5. Προστίθεται άρθρο 90Α στο νόμο [Ν] 2696/1999, Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999), το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 90Α

 

1. Επαναταξινόμηση και χορήγηση νέας άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας των ήδη κυκλοφορούντων στη Χώρα Οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού Οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού, τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ήδη ταξινομηθεί στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και τους έχουν χορηγηθεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων, επαναταξινομούνται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

 

Για τη χορήγηση νέας άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας, πρόσθετα των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών, απαιτείται και η υποβολή δικαιολογητικών που καθορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

 

2. Η επαναταξινόμηση των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού γίνεται μετά από την οριστική διαγραφή τους από το Μητρώο Μηχανημάτων Έργου που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Η οριστική διαγραφή των ήδη κυκλοφορούντων Οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού ολοκληρώνεται με την έκδοση βεβαίωσης ενημέρωσης του Μητρώου Μηχανημάτων Έργου από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η οποία προϋποθέτει την εξόφληση όλων των οφειλόμενων τελών χρήσης.

 

3. Ακολούθως τα οχήματα επαναταξινομούνται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος.}

 

6. Προστίθεται άρθρο 90Β στο νόμο [Ν] 2696/1999, Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999), το οποίο έχει ως εξής:

 

{Άρθρο 90Β: Πρόσκληση για επαναταξινόμηση των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού

 

1. Όλα τα Οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού, τα οποία έχουν ήδη ταξινομηθεί στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και τους έχουν χορηγηθεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων, επαναταξινομούνται σε χρονικό διάστημα 5 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως εξής:

 

α. Τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί έγκριση τύπου ή έγκριση ταξινόμησης επαναταξινομούνται εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

β. Τα υπόλοιπα οχήματα, για τα οποία έχει εκδοθεί έγκριση τύπου Μηχανήματος Έργων, επαναταξινομούνται βάσει προγράμματος επαναταξινόμησης που καθορίζεται με απόφασή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 

2. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επαναταξινόμησης των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού απαγορεύεται η κυκλοφορία με πινακίδες Μηχανημάτων Έργων των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης Ειδικού Σκοπού για τα οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν πραγματοποιήθηκε η επαναταξινόμησή τους.}

 

7. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 87Α, 90Α και 90Β, αρχίζει από:

 

α. την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ως προς τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την πρώτη ταξινόμηση, επαναταξινόμηση και μεταβίβαση οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που εκδίδεται με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 20, 53, 84, 87, 88 του νόμου [Ν] 2696/1999 με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΦΕΚ 57/Α/1999) και

 

β. την τροποποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86Α, 87Α, 90Α και 90Β της υπ' αριθμόν οίκοθεν 3763/111/2015 (ΦΕΚ 1163/Β/2015) απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.