Νόμος 4663/20 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Ρυθμίσεις θεμάτων σιδηροδρομικών υποδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 12 του άρθρου 6 του νόμου 3891/2010 όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο ΙΒ.2 περίπτωσης 5 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Για τη λειτουργική αδειοδότηση υφισταμένων μηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τη σιδηροδρομική υποδομή και λειτουργία, καθώς και μηχανοστασίων και αμαξοστασίων, που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας σε ισχύ, εκδίδεται προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι 31-12-2025.

 

Για την έκδοση της άδειας αυτής, ο λειτουργός των εγκαταστάσεων υποβάλλει στην κατά νόμο αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή αίτηση, συνοδευόμενη από τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

 

(i) άδεια εγκατάστασης ή άλλη πράξη επέχουσα θέση αδείας εγκατάστασης κατά τις κείμενες διατάξεις,

 

(ii) υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς πόσοι και ποιας ειδικότητας τεχνικοί θα χρησιμοποιηθούν κατά νόμο για τη λειτουργία της εγκατάστασης,

 

(iii) υπεύθυνη δήλωση του ή των αρμοδίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικών που έχουν αναλάβει την κατά νόμο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης,

 

(iv) υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σχετικά με τη βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης, τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας ή, ελλείψει αυτής, τις βεβαιώσεις ή αποφάσεις της περιπτώσεως δ' της παρούσας παραγράφου, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας αδείας,

 

(v) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή αριθμό κατάθεσης της μελέτης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον απαιτείται και

 

(vi) πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, εφόσον η μονάδα έχει εγκατάσταση υγραερίου.

 

Η προσωρινή άδεια λειτουργίας χορηγείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης πρόβλεψης, εντός 30 ημερών από τον έλεγχο τυπικής πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της προσωρινής αδείας λειτουργίας, υποβάλλεται από τον λειτουργό των εγκαταστάσεων στην κατά νόμο αδειοδοτούσα αρχή φάκελος με πλήρη δικαιολογητικά για την έκδοση οριστικής αδείας λειτουργίας.

 

Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τη νομιμότητα των προσωρινών αδειών, οι οποίες έχουν εκδοθεί ως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

 

Άδειες λειτουργίας που εκδόθηκαν μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις ανωτέρω προβλέψεις εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 31-12-2025.}

 

2. Στην υποπαράγραφο β' της παραγράφου 11 του άρθρου 6 του νόμου 3891/2010 ως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 99 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018) προστίθεται εδάφιο iii) ως εξής:

 

{iii) Η έκδοση αδειών οικοδομής για οικοδομικές εργασίες, ενδεικτικά προσθήκες, επεκτάσεις, συντήρηση, βελτίωση, επισκευή, μετασκευή και εκσυγχρονισμό των πάσης φύσεως κτιρίων και εγκαταστάσεων, αλλαγή χρήσης, καθώς και ανέγερση νέων κτιρίων και εγκαταστάσεων, επί των ακινήτων που περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση 1661/2013 των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 1993/Β/2013), καθώς και επί κάθε ακινήτου που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. γίνεται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4495/2017 και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.