Νόμος 4663/20 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Τροποποίηση της εταιρείας ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του νόμου 4539/2018 (ΦΕΚ 89/Α/2018) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η εποπτεία της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, ασκείται από κοινού από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.}

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 3 του νόμου 4539/2018 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. είναι ενδεκαμελές, δεν συμμετέχει σε αυτό εκπρόσωπος των εργαζομένων και αποτελείται από:

 

α) τον Δήμαρχο Αθηναίων, ως Πρόεδρο,

 

β) 1 πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας επί των θεματικών πεδίων της εταιρείας ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, που υποδεικνύεται από τον Δήμαρχο Αθηναίων,

 

γ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

δ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

 

ε) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

στ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και

 

ζ) 5 μέλη που υποδεικνύονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, εκ των οποίων τα 3 προέρχονται από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη και τα υπόλοιπα από τις λοιπές παρατάξεις.

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για ισόχρονο διάστημα.

 

3. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ, με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών.}

 

3. Το άρθρο 4 του νόμου 4539/2018 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο

 

1. Η λειτουργία της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ υποβοηθείται από το Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από 8 μέλη, που ορίζονται για τριετή θητεία με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, μετά από γνώμη του Δημάρχου Αθηναίων.

 

2. Τα μέλη του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, ευρείας επιστημονικής κατάρτισης και αποδεδειγμένης εμπειρίας σε θέματα ενδιαφέροντος της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ.

 

3. Το Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ για θέματα του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της. Το προς γνωμοδότηση ζήτημα τίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και απευθύνεται, με την ταυτόχρονη θέση προθεσμίας για τη διατύπωση γνώμης, προς όλα τα μέλη του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου, τα οποία δύνανται να αποφανθούν μεμονωμένα ή συλλογικά. Οι γνωμοδοτήσεις του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου, ατομικές ή συλλογικές, δεν δεσμεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις αποφάσεις του.

 

4. Εντός 15 ημερών από την ισχύ του παρόντος νόμου συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ, προκειμένου να προσαρμόσει το καταστατικό της, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου 4539/2018, στον παρόντα νόμο. Εντός 15 ημερών από την καταχώριση της παραπάνω τροποποίησης καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, εκδίδεται η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 4539/2018, με την οποία διορίζεται Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ σύμφωνα με τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Με την έκδοση της απόφασης αυτής λήγει αυτοδικαίως η θητεία των ήδη υπηρετούντων μελών αζημίως για το Δημόσιο και την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.