Νόμος 4539/18 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση φορέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία και το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ανώνυμη εταιρεία. Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα αποδίδεται ως ATHENSANAPLASSIS S.A..

 

2. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ανώνυμη εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων, τις διατάξεις του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), καθώς και, συμπληρωματικώς, τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920) περί ανωνύμων εταιρειών, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

 

3. Έδρα αυτής ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.

 

4. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 15 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

 

5. Η εποπτεία της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, ασκείται από κοινού από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 50.000 €, διαιρεμένο σε 500 ονομαστικές μετοχές των 100 € η κάθε μία, αποκλειστικής και πλήρους κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

 

7. Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ανώνυμη εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών και του Υπουργού Οικονομικών, καταρτίζεται και κυρώνεται το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα, που προβλέπονται στην κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία και καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιότητας. Το Καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανώνυμη εταιρεία (κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.