Νόμος 4539/18 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διοικητικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. είναι ενδεκαμελές, δεν συμμετέχει σε αυτό εκπρόσωπος των εργαζομένων και αποτελείται από:

 

α) τον Δήμαρχο Αθηναίων, ως Πρόεδρο,

 

β) 1 πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας επί των θεματικών πεδίων της εταιρείας ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, που υποδεικνύεται από τον Δήμαρχο Αθηναίων,

 

γ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

δ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

 

ε) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,

 

στ) 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και

 

ζ) 5 μέλη που υποδεικνύονται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, εκ των οποίων τα 3 προέρχονται από την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη και τα υπόλοιπα από τις λοιπές παρατάξεις.

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για ισόχρονο διάστημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 

2. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των εποπτευόντων Υπουργών.

 

3. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ, με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.