Νόμος 4663/20 - Άρθρο p1b

Παράρτημα ΙΒ: Υπόδειγμα σύνταξης εγχειριδίου υδατοδρομίου (Water aerodrome Manual)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου πρέπει, ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της λειτουργίας και εκμετάλλευσής του και εν συνεχεία ανάπτυξη των κεφαλαίων που αφορούν το συνολικό πλαίσιο της δομής και ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας του συγκεκριμένου υδατοδρομίου και συγκεκριμένα:

 

1. Πίνακα περιεχόμενων

 

2. Λίστα σελίδων

 

3. Διανομή

 

4. Ορισμούς

 

5. Δήλωση πολιτικής εταιρείας του υδατοδρομίου που περιλαμβάνει:

 

α) σκοπό της ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου,

β) μεθόδους και μέσα για την επίτευξη της ασφαλούς λειτουργίας του,

γ) εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών στους χρήστες του υδατοδρομίου.

 

6. Οργανόγραμμα υδατοδρομίου, όπου περιγράφονται η οργανωτική δομή του φορέα διαχείρισης του υδατοδρομίου και ο ελάχιστος προβλεπόμενος αριθμός του προσωπικού του, όπως τα στοιχεία του υπευθύνου για την καθημερινή λειτουργία του, του υπευθύνου ασφάλειας (safety) και του υπευθύνου ασφαλείας κατά εκνόμων ενεργειών (security) και τα στοιχεία του λοιπού ανώτερου προσωπικού του, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις της μεταξύ τους αναπλήρωσης. Στην περίπτωση της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου απαιτείται μόνο η περιγραφή της οργανωτικής δομής και δεν απαιτείται η συμπλήρωση των στοιχείων του αρμόδιου προσωπικού.

 

7. Τοπογραφικό σχέδιο του υδατοδρομίου όπου αποτυπώνονται ευκρινώς σε κατάλληλη κλίμακα, οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, υφιστάμενων και προτεινόμενων νέων έργων, η περίφραξη αυτού, οι περιοχές ελιγμών, οι περιοχές κίνησης και θέσεων ελλιμενισμού των αεροσκαφών, ο παρεχόμενος εξοπλισμός και σημάνσεις, καθώς και το διάγραμμα ροής επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την είσοδό τους στο υδατοδρόμιο έως την επιβίβασή τους στο αεροσκάφος και κατά την αποβίβασή τους από το αεροσκάφος έως την έξοδό τους από το υδατοδρόμιο.

 

8. Κάτοψη κατάλληλης κλίμακας των υποδομών του υδατοδρομίου στην οποία αποτυπώνονται οι χώροι αναμονής επιβατών, ελέγχου διαβατηρίων ή εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ελέγχου επιβατών, χειραποσκευών και οι θέσεις του εξοπλισμού ασφαλείας, οι χώροι παράδοσης αποσκευών και γενικά κάθε χώρος που προορίζεται για τη διακίνηση των επιβατών, αποσκευών και φορτίου κατά την αναχώρηση και την άφιξή τους.

 

9. Τα επικοινωνιακά μέσα (VHF Marine, βάσης - φορητοί), τα μετεωρολογικά μέσα του υδατοδρομίου και οι διαδικασίες συντήρησής τους.

 

10. Οι διαδικασίες έκδοσης και παροχής αεροναυτικών πληροφοριών για την επιχειρησιακή κατάστασή του.

 

11. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν τις επιθεωρήσεις του υδατοδρομίου.

 

12. Διαδικασία πρόσδεσης υδροπλάνων - σημεία πρόσδεσης.

 

13. Διαδικασία επιβίβασης - αποβίβασης επιβατών, διατιθέμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για την άφιξη και την αναχώρηση επιβατών.

 

14. Μητρώο καταγραφής κινήσεων υδατοδρομίου (υδροπλάνα, επιβάτες, φορτία ή ταχυδρομείο).

 

15. Οι διαδικασίες για την απομάκρυνση ακινητοποιηθέντος αεροσκάφους - υδροπλάνου ή σκάφους από την περιοχή κίνησης του υδατοδρομίου.

 

16. Διαδικασίες αντιμετώπισης σοβαρού συμβάντος ή ατυχήματος υδροπλάνων στο χώρο ευθύνης υδατοδρομίου.

 

17. Οι διαδικασίες για τον περιορισμό του κινδύνου πρόσκρουσης πτηνών.

 

18. Διαδικασία αναφοράς ατυχημάτων, σοβαρών συμβάντων και περιστατικών υποχρεωτικής αναφοράς.

 

19. Περιγραφή των συσκευών και διαθέσιμων κατασβεστικών μέσων, υπηρεσιών πυρόσβεσης, έρευνας και διάσωσης, καθώς και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

 

20. Διαδικασία ανεφοδιασμού υδροπλάνων, αν παρέχεται.

 

21. Διαδικασία παροχής επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.