Νόμος 4663/20 - Άρθρο p2

Παράρτημα II: Υπόδειγμα σύνταξης προγράμματος ασφαλείας υδατοδρομίου (security program)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου (υ/δ) πρέπει, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφαλείας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ και τις Τεχνικές Οδηγίες Ασφαλείας) και ανάλογα με τις επιχειρησιακές και λειτουργικές δυνατότητες του υδατοδρομίου, να περιλαμβάνει εισαγωγικά τους ορισμούς εννοιών που άπτονται της ασφάλειας αερομεταφορών και αφορούν στην εν γένει λειτουργία του υδατοδρομίου και εν συνεχεία ανάπτυξη των κεφαλαίων που αφορούν τις μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθούνται στο συγκεκριμένο υ/δ για αποτροπή διάπραξης έκνομων ενεργειών ακολουθώντας κατ' αναλογία τις προβλέψεις του ΕΠΑΠΑ και συγκεκριμένα:

 

α. Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Ασφάλειας του υ/δ, όπως προβλέπεται στον ΕΚΑΠΑ.

 

β. Περιοχές Υδατοδρομίου.

 

Καθορισμός των ελεγχόμενων περιοχών του υ/δ στις οποίες ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου έχει την ευθύνη επιτήρησης, οι δε διακινούμενοι επιβάτες και το προσωπικό του υ/δ υφίστανται έλεγχο ασφάλειας, με αντίστοιχη απεικόνισή τους σε σχεδιάγραμμα.

 

γ. Φύλαξη εγκαταστάσεων - Έλεγχοι πρόσβασης.

 

Τρόπος και μέθοδοι φύλαξης/προστασίας των εγκαταστάσεων του υ/δ με καθιέρωση ελέγχων πρόσβασης και επιτήρηση αυτών με περιπολίες - διαδικασίες επικοινωνίας προσωπικού ασφάλειας υ/δ με κρατικές αρχές - έρευνα ασφάλειας ελεγχόμενων περιοχών πριν από την έναρξη λειτουργίας του υ/δ.
Έλεγχος ιστορικού του προσωπικού που δραστηριοποιείται στο υ/δ για την έκδοση των αδειών εισόδου στους ελεγχόμενους χώρους του (υπό την ευθύνη του κατά τόπους Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής).

 

δ. Προστασία υδροπλάνων.

 

Τρόπος και μέθοδοι φύλαξης/προστασίας/επιτήρησης των υδροπλάνων που επιχειρούν στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, αλλά και των εκτός λειτουργίας που βρίσκονται προσδεδεμένα σε ελεγχόμενες περιοχές του υ/δ με ιδιαίτερη έμφαση στο σταθμευμένο προς διανυκτέρευση.

 

ε. Έλεγχος ασφάλειας (screening) εργαζομένων, οχημάτων και αντικειμένων που μεταφέρουν.

 

Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας (screening) πληρωμάτων, χειραποσκευών, εργαζομένων υ/δ, οχημάτων και αντικειμένων που μεταφέρουν στις ελεγχόμενες περιοχές του υ/δ συμπεριλαμβανομένων των ειδών καθαρισμού και τροφοδοσίας των υδροπλάνων.

 

στ. Έλεγχος ασφάλειας επιβατών.

 

Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφαλείας αναχωρούντων επιβατών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.

 

Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας, όπως μέθοδοι, ενέργειες σε περιπτώσεις άρνησης ελέγχου του επιβάτη, ειδικές κατηγορίες επιβατών, εξαιρέσεις ελέγχων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ.
Μέριμνα από τον φορέα εκμετάλλευσης υδατοδρομίου, ώστε οι αναχωρούντες επιβάτες να είναι ενημερωμένοι, μέσω του αερομεταφορέα, σχετικά με τα είδη που απαγορεύεται να μεταφέρουν στις χειραποσκευές τους, την κατ' ιδίαν συσκευασία των χειραποσκευών τους και την εξασφάλιση της συνεχούς επιτήρησής τους, καθώς και τη διαδικασία ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοπροσωπίας.

 

ζ. Έλεγχος ασφάλειας χειραποσκευών.

 

Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας χειραποσκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.
Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ (μέθοδοι-ενέργειες σε περιπτώσεις εντοπισμού απαγορευμένων αντικειμένων).

 

η. Έλεγχος ασφάλειας παραδιδόμενων αποσκευών.

 

Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου ασφάλειας συνοδευόμενων παραδιδόμενων αποσκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας.
Διενέργεια ελέγχου ασφάλειας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΚΑΠΑ (εξασφάλιση αντιστοίχισης επιβάτη/ αποσκευής-απομάκρυνση αποσκευής σε περίπτωση μη επιβίβασης-μη αποδοχή ασυνόδευτης αποσκευής).
Διαδικασία προστασίας των παραδιδόμενων και ελεγμένων αποσκευών από μη εξουσιοδοτημένη παρεμβολή μέχρι τη φόρτωσή τους στα υδροπλάνα.

 

θ. Στελέχωση/εξοπλισμός σημείων ελέγχου ασφάλειας.

 

Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας και στελέχωση σημείων ελέγχου ασφάλειας από αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών έναντι παντός τρίτου και εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΑΠΑ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας. Τις εν λόγω υπηρεσίες δύναται να παρέχει ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου εφόσον διαθέτει σχετική άδεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (νόμος 3707/2008) με το δεόντως εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο ίδιον προσωπικό ασφαλείας σύμφωνα με τον ΕΚΑΠΑ.
Υποχρεώσεις της εταιρείας και του προσωπικού της που ασκούν τις υπηρεσίες ασφάλειας αερομεταφορών προς τρίτους.

 

ι. Διαχωρισμός ελεγχθέντων και μη ελεγχθέντων επιβατών.

 

Καθιέρωση μέτρων και διαδικασιών για την αποφυγή ανάμειξης αναχωρούντων και αφικνούμενων επιβατών.

 

ι)α. Γενική Αεροπορία.

 

Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας για την εξυπηρέτηση υδροπλάνων, πληρωμάτων και επιβατών γενικής αεροπορίας.

 

ι)β. Απειλές και συμβάντα ασφάλειας.

 

Εκπόνηση διαδικασιών διαχείρισης από το φορέα εκμετάλλευσης των απειλών και συμβάντων που αφορούν το υδατοδρόμιο (λήψη-διαβίβαση-αξιολόγηση απειλής- ταξινόμηση-αντιμετώπιση απειλών που αφορούν σε διάπραξη εκνόμων ενεργειών).

 

ι)γ. Οπλοφορία - μεταφορά ατομικού οπλισμού επιβατών με υδροπλάνα.

 

Απαγόρευση οπλοφορίας σε υποκείμενους χώρους του υδατοδρομίου.
Θέσπιση διαδικασίας για την μεταφορά προς/από τα υδροπλάνα του νομίμως μεταφερόμενου από τους επιβάτες ατομικού οπλισμού τους κατ' αναλογία όσων ισχύουν στον ΕΚΑΠΑ (υπό την εποπτεία του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής).

 

ι)δ. Εταιρικό ταχυδρομείο-Υλικό αερομεταφορέα-Φορτίο.

 

Καθιέρωση διαδικασιών ελέγχου ασφαλείας αναφορικά με εταιρικό ταχυδρομείο-υλικό αερομεταφορέα-φορτίο κατ' αναλογία των όσων ισχύουν στον ΕΚΑΠΑ.

 

ι)ε. Διαδικασίες εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

 

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο φορέας παρακολουθεί τη συμμόρφωση όλων των δραστηριοποιούμενων στο υ/δ με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ασφάλειας υ/δ.

 

ι)στ. Επισυναπτόμενα Παραρτήματα στο Πρόγραμμα Ασφάλειας Υδατοδρομίου.

 

Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων σε επιβάτες και χειραποσκευές.
Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων στις παραδιδόμενες αποσκευές.
Κατάλογος απαγορευμένων αντικειμένων σε φορτίο/ ταχυδρομείο.
Υπόδειγμα εντύπου αξιολόγησης απειλής βόμβας και αξιολόγησης κινδύνου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.