Νόμος 4674/20 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Αντικατάσταση του άρθρου 40 του νόμου 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α/1976)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 40 του νόμου [Ν] 344/1976 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 40: Ληξιαρχικά γεγονότα αλλοδαπής, Ληξίαρχοι στην αλλοδαπή - Τηρητέα βιβλία

 

1. Καθήκοντα ληξιάρχου για τους Έλληνες της αλλοδαπής ασκεί ο Προϊστάμενος της Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή ο υπηρετών σε αυτήν υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν. Αυτοί συντάσσουν, κατά τις διατάξεις του παρόντος, πρωτογενείς ληξιαρχικές πράξεις για γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών εγγεγραμμένων κανονικά στα ισχύοντα δημοτολόγια της Χώρας. Επίσης μεταγράφουν ληξιαρχικές πράξεις επιχώριων αρχών της αλλοδαπής που αφορούν σε γεγονότα αστικής κατάστασης Ελλήνων πολιτών εγγεγραμμένων κανονικά στα ισχύοντα Δημοτολόγια της Χώρας.

 

2. Η σύνταξη ή η μεταγραφή των ανωτέρω ληξιαρχικών πράξεων από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου διενεργείται στο πληροφοριακό σύστημα Μητρώο Πολιτών του άρθρου 115 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

 

3. Σε κάθε προξενική Αρχή τηρούνται τα ληξιαρχικά βιβλία του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει. Κάθε βιβλίο κλείνεται κατ' έτος και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Πρεσβείας.

 

4. Η βιβλιοδέτηση των ενυπόγραφων εκ μέρους των δηλούντων και των προξένων εκτυπώσεων των καταχωρισμένων στο Πληροφοριακό Σύστημα ληξιαρχικών πράξεων, βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.