Νόμος 4674/20 - Άρθρο 76

Άρθρο 76: Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 3 του νόμου 4440/2016 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν συμμετέχει στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Όσον αφορά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα άρθρα 16 και 17 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008) και το άρθρο 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2017 (ΦΕΚ 2/Α/2017).}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του νόμου 3649/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Απαγορεύεται η απόσπαση εκτός Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του πολιτικού προσωπικού της, με εξαίρεση τη συνυπηρέτηση με σύζυγο ή συμβιούντα που έχει την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται έπειτα από αίτηση του υπαλλήλου και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε υπηρεσία του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγος ή ο συμβιών, για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης, με κοινή απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του αρμόδιου Υπουργού του φορέα υποδοχής, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σε περίπτωση απόσπασης για συνυπηρέτηση στο εξωτερικό, εφαρμόζεται το άρθρο 48 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Απαγορεύεται η απόσπαση εκτός Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών του πολιτικού προσωπικού της, με εξαίρεση τη συνυπηρέτηση με σύζυγο ή συμβιούντα, που έχει την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημόσιας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται έπειτα από αίτηση του υπαλλήλου και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σε κενή ή συνιστώμενη προσωποπαγή θέση σε υπηρεσία του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγος ή ο συμβιών, για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης, με κοινή απόφαση του Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και του αρμόδιου Υπουργού του φορέα υποδοχής, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Σε περίπτωση απόσπασης για συνυπηρέτηση στο εξωτερικό, εφαρμόζεται το άρθρο 48 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.