Νόμος 4674/20 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Σύσταση Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συστήνεται Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, η οποία αποτελείται από:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα ως Πρόεδρο,

β) τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών,

δ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής,

ε) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,

στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής,

ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής,

η) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής,

θ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,

ι) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

 

Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος, μόνιμος ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα που ορίζεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα.

 

2. Έργο της Επιτροπής είναι:

 

i) η υποβολή εισήγησης επί του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4590/2019, όπως ισχύει,

 

ii) η υποβολή εισήγησης για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων κάθε επόμενου έτους, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 51 του νόμου 4622/2019,

 

iii) η υποβολή εισήγησης για τον μηνιαίο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάθε επόμενο έτος και

 

iv) η παρακολούθηση και καταγραφή του συνόλου των κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν σε θέματα μισθολογίου / παροχών και στελέχωσης του Δημοσίου Τομέα,

 

v) η διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τους καθ' ύλην αρμόδιους Υπουργούς επί θεμάτων μισθολογίου του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα,

 

vi) η διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τους καθ' ύλην αρμόδιους Υπουργούς επί θεμάτων που αφορούν στη στελέχωση και στις σχετικές διαδικασίες στελέχωσης των φορέων του Δημοσίου Τομέα είτε μέσω διαδικασιών πρόσληψης είτε μέσω κινητικότητας και

 

vii) η διαμόρφωση και υποβολή επεξεργασμένων προτάσεων προς την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του άρθρου 5 του νόμου 4440/2016, όπως ισχύει, αναφορικά με τις ανάγκες στελέχωσης των φορέων του Δημοσίου Τομέα.

 

3. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου. Τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και ο γραμματέας αυτής, πλην των συμμετεχόντων Γενικών Γραμματέων, δύνανται να αμείβονται βάσει κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που θα εκδοθεί προς τον σκοπό αυτόν.

 

4. Η Επιτροπή συντάσσει κάθε 6 μήνες και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων και καταγραφής προόδου του προγραμματισμού προσλήψεων και της υλοποίησης των σχεδίων αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.