Νόμος 4676/20 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Τροποποίηση του νόμου 4150/2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 33 του νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 33: Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής

 

1. Συνιστάται Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού.

 

Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής γνωμοδοτεί κυρίως:

 

α) για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και

 

β) για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών.

 

2. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής αποτελείται από:

 

α) τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Πρόεδρο και ως μέλη:

 

β) τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

 

γ) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του,

 

δ) τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,

 

ε) 1 εκπρόσωπο του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΕΝ,

 

στ) 1 μέλος που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του,

 

ζ) 1 μέλος που ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του,

 

η) 1 εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ,

 

θ) 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ,

 

ι) 1 εκπρόσωπο της Συνόδου των Πρυτάνεων των ΑΕΙ της χώρας με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των ΑΕΙ.

 

3. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε μόνιμο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οριζόμενο μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής.

 

4. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από την αρμόδια Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής είναι τριετής. Η πρώτη θητεία των μελών λήγει στις 31-12-2022.

 

6. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας των μελών, αυτά αντικαθίστανται. Το νέο μέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας.

 

7. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές κατ' έτος σε τόπο, χρόνο και με ημερήσια διάταξη, που καθορίζονται με την πρόσκληση του Προέδρου του.

 

8. Με απόφαση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής δύνανται να συστήνονται ειδικές επιτροπές κατά θεματική ενότητα.

 

9. Για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής τα μέλη δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση, οι δε δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων προέλευσής τους.

 

10. Η λειτουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από την ολομέλειά του.}

 

2. Το άρθρο 208 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) καταργείται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.