Νόμος 4678/20 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Διαδικασία απενεργοποίησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαδικασία απενεργοποίησης ξεκινά με μέριμνα του ενδιαφερομένου και οι δαπάνες αυτής βαρύνουν τον ίδιο. Η αρμόδια οντότητα απενεργοποίησης, αφού ολοκληρώσει τις απαιτούμενες τεχνικές διαδικασίες απενεργοποίησης του πυροβόλου όπλου, εκδίδει βεβαίωση στην οποία αναγράφονται τα ακόλουθα:

 

α) τα στοιχεία αναγνώρισης του πυροβόλου όπλου (αριθμός, κατασκευαστής, μοντέλο, τύπος, διαμέτρημα, χώρα προέλευσης),

 

β) τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου,

 

γ) τις ειδικές ενέργειες, οι οποίες έλαβαν χώρα ώστε το πυροβόλο όπλο να καταστεί οριστικά ακατάλληλο για χρήση.

 

2. Στη συνέχεια, με ευθύνη της οντότητας απενεργοποίησης πραγματοποιείται η, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, μεταφορά του απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου προς την αρχή επαλήθευσης, κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας μεταφοράς από τη Διεύθυνση Ασφάλειας ή τη Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού του τόπου όπου λειτουργεί η οντότητα απενεργοποίησης και με τους αναγραφόμενους σε αυτήν όρους. Με ευθύνη της οντότητας απενεργοποίησης και υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, πραγματοποιείται, μετά το πέρας των εργασιών του επόμενου άρθρου, και η, εντός της Ελληνικής Επικράτειας, μεταφορά του απενεργοποιημένου πυροβόλου όπλου από την αρχή επαλήθευσης στην οντότητα απενεργοποίησης και μέχρι την απόδοση αυτού στον κάτοχό του.

 

3. Για την έκδοση της άδειας μεταφοράς, η οντότητα απενεργοποίησης υποβάλλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 3009/2/23-α'/1994 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 696/Β/1994) δικαιολογητικά, αντίγραφο ισχύουσας άδειας, εφόσον υπάρχει, προβλεπόμενης στις διατάξεις του νόμου 2168/1993 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων πράξεων, καθώς και αντίγραφο Βεβαίωσης Εργαστηριακού Ελέγχου της αρμόδιας Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών περί του ότι το ήδη κατεχόμενο πυροβόλο όπλο, το οποίο πρόκειται να απενεργοποιηθεί ή μέρος αυτού δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια. Η εν λόγω άδεια μεταφοράς ισχύει έως 6 μήνες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.