Νόμος 4678/20

Ν4678/2020: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-05-2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 1991/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4678/2020: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-05-2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 1991/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (ΦΕΚ 70/Α/2020), 20-03-2020.

 

H Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993) Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση του άρθρου 1 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 2: Τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 3: Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και του νόμου 2168/1993

Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 5: Τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 6: Τροποποίηση των άρθρων 8 και 9 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 7: Τροποποίηση του άρθρου 10 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 8: Τροποποίηση των άρθρων 11, 12 και 16 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 9: Τροποποίηση του άρθρου 17 του νόμου 2168/1993

Άρθρο 10: Τροποποίηση των άρθρων 18 και 20 του νόμου 2168/1993

 

Κεφάλαιο Β: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-05-2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 1991/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

 

Άρθρο 11: Σήμανση πυροβόλων όπλων

Άρθρο 12: Ιχνηλάτηση και μεταφορά πυροβόλων όπλων

Άρθρο 13: Απόκτηση και κατοχή γεμιστήρων και πυρομαχικών

Άρθρο 14: Παραρτήματα

 

Κεφάλαιο Γ: Απενεργοποίηση πυροβόλων όπλων

 

Άρθρο 15: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 16: Αρχή Επαλήθευσης και Οντότητες Απενεργοποίησης

Άρθρο 17: Διαδικασία απενεργοποίησης

Άρθρο 18: Διαδικασία επαλήθευσης

Άρθρο 19: Ποινικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 20: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 21: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 22: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 23: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 19-03-2020

 

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.