Νόμος 2168/93 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Άσκοποι πυροβολισμοί - Παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Απαγορεύονται οι άσκοποι πυροβολισμοί.

 

β. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών ή εκρηκτικών υλών ή η χρησιμοποίηση αυτών για σκοπούς διαφόρους, εκείνων για τους οποίους χορηγήθηκε η, άδεια αγοράς κατανάλωσης.

 

γ. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση των ειδών που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, καθώς και η χρησιμοποίησή τους για σκοπούς διάφορους εκείνων που προορίζονται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011), με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

2. Εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, τιμωρούνται:

 

α. α. Οι παραβάτες των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1 με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

β. Οι παραβάτες της παραγράφου 1, περίπτωση β' με φυλάκιση τουλάχιστον, έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.