Νόμος 4678/20 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Τροποποίηση των άρθρων 11, 12 και 16 του νόμου 2168/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 2168/1993 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1, χωρίς άδεια των αρμόδιων αρχών, ως αυτές ορίζονται κατωτέρω. Η μεταφορά όπλων και λοιπών αντικειμένων του άρθρου 1 σε χώρο που έχει οριστεί για τη διοργάνωση έκθεσης με αντικείμενο τα όπλα ή δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται όπλα, γίνεται με μέριμνα του φυσικού ή νομικού προσώπου που τα έχει στην κατοχή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά όπλων για θήρα, αεροβόλων όπλων, μερών και φυσιγγίων αυτών, καλύκων και καψυλίων κυνηγιού και διοπτρών μεταξύ εμπόρων, ως και των ειδών που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 1, περίπτωση α', υποπεριπτώσεις α)α' έως α)ζ' και 2, περίπτωση β' και γ' του άρθρου 1. Όταν, όμως, η μεταφορά τους πραγματοποιείται για εκθεσιακούς σκοπούς, οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται σε προηγούμενη έγγραφη δήλωση, στην αρμόδια αστυνομική αρχή έκδοσης της άδειας βάσει της οποίας τα κατέχουν νόμιμα, στην οποία αναφέρονται ο τόπος διεξαγωγής της έκθεσης, τα στοιχεία των μεταφερόμενων ειδών, οι ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής, καθώς και ότι έχουν αφαιρεθεί οι επικρουστήρες, οι οποίοι παραμένουν στις έδρες των κατόχων, ή ότι φέρουν προσαρμοσμένο κατάλληλο μηχανισμό ασφάλισης στο τμήμα σκανδάλης/σκανδαλών - υποφυλακτήρα, εφόσον πρόκειται για μεταφορά όπλου. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ειδών φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη ασφαλούς μεταφοράς και φύλαξης αυτών κατά τον χρόνο παραμονής τους στην έκθεση. Η μεταφορά πυρομαχικών σε χώρο που έχει ορισθεί για τη διοργάνωση έκθεσης με αντικείμενο τα όπλα ή δραστηριότητα στην οποία χρησιμοποιούνται όπλα, απαγορεύεται.}

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Απαγορεύεται η άσκοπη χρήση των ειδών που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, καθώς και η χρησιμοποίησή τους για σκοπούς διάφορους εκείνων που προορίζονται.}

 

3. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του νόμου 2168/1993 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής:

 

{7. Κάθε αστυνομική, στρατιωτική, τελωνειακή, λιμενική, δασική ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή που κατάσχει πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών, κατά τις παραγράφους 1 και 2, υποχρεούται να ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, την υπηρεσία του άρθρου 28, η οποία επικαιροποιεί αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται η διαδικασία για την καταστροφή και εκποίηση όπλων και λοιπών αντικειμένων του παρόντος νόμου που έχουν περιέλθει στην Ελληνική Αστυνομία και έχουν εγγραφεί στο υλικό της, καθώς και η περαιτέρω διαχείρισή τους. Η διαδικασία για την καταστροφή και εκποίηση όπλων και λοιπών αντικειμένων του παρόντος νόμου που έχουν περιέλθει στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και έχουν εγγραφεί στο υλικό του, καθώς και η περαιτέρω διαχείρισή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.