Νόμος 4678/20 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση του άρθρου 10 του νόμου 2168/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία αυτών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, στην υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης, στην τελωνειακή υπηρεσία και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.}

 

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 2168/1993 προστίθεται παράγραφος 4Α ως εξής:

 

{4Α. Δεν απαιτείται η έκδοση άδειας οπλοφορίας για τους υπηρετούντες σε αρχές επιβολής του νόμου κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, καθώς και για τους υπηρετούντες σε όργανα, φορείς, αποστολές ή οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αποστέλλονται, με σχετική πιστοποίηση, στην Ελληνική Επικράτεια αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες διενέργειας κοινών επιχειρήσεων με τις Ελληνικές Αρχές ή συμμετοχής σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, εφόσον ο οπλισμός που θα φέρουν κατέχεται από αυτούς νόμιμα βάσει της εθνικής νομοθεσίας της χώρας προέλευσής τους. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στις επιχειρήσεις, καθώς και ο φερόμενος οπλισμός, γνωστοποιούνται στο εθνικό σημείο επαφής με τον αρμόδιο για τη διεξαγωγή των ως άνω επιχειρήσεων οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την άφιξη των συμμετεχόντων στην Ελληνική Επικράτεια.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι προβλεπόμενες από τις παραγράφους 3, 4, 4)α και 5 άδειες οπλοφορίας χορηγούνται μόνο για περίστροφα ή πιστόλια της κατηγορίας Β' του Παραρτήματος Ι. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 περίπτωση β', πλην της περίπτωσης οπλοφορίας για την προστασία προσώπων είναι δυνατόν να επιτραπεί η οπλοφορία και με πυροβόλα όπλα της κατηγορίας Α' του Παραρτήματος Ι ή άλλα πυροβόλα όπλα του Παραρτήματος Ι, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι ασφάλειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.}

 

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο κάτοχος της άδειας επιτρέπεται να οπλοφορεί μέσα στους χώρους άσκησης, κατά τη μετάβαση προς και επιστροφή από τον χώρο αυτόν, από τόπο σε τόπο προς συμμετοχή σε επίσημους αγώνες σκοποβολής, από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 10 του άρθρου 10 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η οπλοφορία με όπλα για θήρα απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής, της μετάβασης προς και επιστροφής από τους χώρους αυτούς, από και προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν στο όπλο και την άδεια αυτού, καθώς και από και προς το κατάστημα επισκευής ή εμπορίας όπλων.}

 

6. Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. α. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, πλην των αναφερομένων στην επόμενη περίπτωση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 600 €. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και διπλασιάζονται τα κατώτερα όρια ποινών, όταν τα ανωτέρω είδη φέρονται σε συνελεύσεις, πανηγύρεις, δημόσιες συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων δημόσιας μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων.

 

β. Όποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση α' υποπεριπτώσεις α)α' έως α)ζ' και ι)ε' και περίπτωση 2 συσκευές ή εγκαταστάσεις που προορίζονται για τον φωτισμό του στόχου ή των σκοπευτικών του όπλου και σκοπευτικές διόπτρες όπλων, καθώς και όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών και χρηματική ποινή.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.