Νόμος 2168/93 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εισαγωγή από το εξωτερικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η εισαγωγή από το εξωτερικό όπλων και λοιπών αντικειμένων, που αναφέρονται στο άρθρο 1, πλην των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρουμένων.

 

2. Με άδεια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό:

 

α. Περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β' του Παραρτήματος Ι, αεροβόλων, όπλων για θήρα, καθώς και μερών και φυσιγγίων όλων των ανωτέρω. Προκειμένου περί μερών όπλων για θήρα και αεροβόλων, άδεια απαιτείται μόνο για την εισαγωγή των ουσιωδών συστατικών μερών τους. Για την εισαγωγή γεμιστήρων των ως άνω όπλων από εμπόρους δεν απαιτείται άδεια.

 

β. Εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανόμενης της πυρίτιδας γόμωσης φυσιγγίων. Για την εισαγωγή, κατοχή, διάθεση και μεταφορά χλωρικού καλίου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισαγωγής και διαθέσεως αυτού.

 

γ. Όπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, μερών και φυσιγγίων αυτών.

 

δ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες μεταλλευτικών, λατομικών ή άλλων συναφών επιχειρήσεων.

 

ε. Όπλων σκοποβολής, μερών και φυσιγγίων αυτών, εξομοιωτών σκοποβολής, συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου και σκοπευτικών διοπτρών από εμπόρους, ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία και ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής, καθώς και μέλη αυτών. Για την εισαγωγή από εμπόρους συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου, σκοπευτικών διόπτρων και γεμιστήρων, με την επιφύλαξη αυτών που προορίζονται για ημιαυτόματα πυροβόλα όπλα με κεντρική επίκρουση ή για επαναληπτικά όπλα, χωρητικότητας μεγαλύτερης των 20 φυσιγγίων ή των 10 φυσιγγίων, στην περίπτωση των μακρύκαννων πυροβόλων όπλων, δεν απαιτείται άδεια.

 

στ. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων, βαλλιστρίδων και βελών αυτών.

 

ζ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού αυτών ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης και κατοχής τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

 

η. Όπλων και λοιπών αντικειμένων, εξαιρουμένου του αναφερόμενου στην παράγραφο 4)α υλικού, που προορίζονται αποκλειστικά για δείγματα ή εκθέσεις εμπορικού σκοπού. Τα είδη αυτά τίθενται υπό το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εισαγωγής τους, καθώς και οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση των ως άνω εκθέσεων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών.

 

θ. Όπλων και συσκευών ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται για την αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων, προκειμένου να εφοδιάζονται με αυτά οι κτηνιατρικές και δασικές υπηρεσίες, το επιστημονικό προσωπικό των αντίστοιχων θεματικών εργαστηρίων τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό κυνηγετικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων και ειδικοί επιστήμονες που υλοποιούν εγκεκριμένα δασικά ή κτηνιατρικά προγράμματα για τον έλεγχο των πληθυσμών ζώων ή τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισής τους σε κατοικημένες περιοχές, ύστερα από πρόταση του, κατά περίπτωση αρμόδιου, Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η εισαγωγή για τους ίδιους φορείς και για τους ίδιους σκοπούς μερών και εφοδίων βολής των ανωτέρω αντικειμένων.

 

ι. Όπλων της κατηγορίας Β' του Παραρτήματος Ι και διοπτρών για τον εφοδιασμό, αποκλειστικά και μόνο, των κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση, ύστερα από πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ι)α. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων.

 

ι)β. Πυροβόλων όπλων της κατηγορίας Α' του Παραρτήματος Ι, μερών και φυσιγγίων αυτών για την αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας ή για να χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά, ως δείγματα από εμπόρους όπλων, καθώς και πυρομαχικών της κατηγορίας Α' του Παραρτήματος Ι, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια δοκιμών σε όπλα και αντιβαλλιστικά προϊόντα από πιστοποιημένα για τον σκοπό αυτόν εργαστήρια. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.

 

ι)γ. Των ειδών της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1. Η άδεια εισαγωγής των ειδών αυτών που προορίζονται για αεροδρόμια των οποίων φορέας διοίκησης και λειτουργίας είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εκδίδεται, κατόπιν αιτήματός της, στο όνομα του οικείου αερολιμενάρχη. Σε αεροδρόμια στα οποία η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε φορέα εκτός Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η άδεια εισαγωγής χορηγείται, ύστερα από αίτημα του φορέα αυτού και σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς, ασφαλούς φύλαξης, κατοχής και χρήσης των παραπάνω ειδών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη.

 

ι)δ. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών από εμπόρους. Προκειμένου περί περιστρόφων και πιστολιών χαιρετισμού και κρότου για άφεση αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, η εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιείται και από ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με αγωνίσματα, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων.

 

ι)ε. Καλύκων, βλημάτων και καψυλίων φυσιγγίων πυροβόλων όπλων από εμπόρους, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 5 άδειες.

 

ι)στ. Απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτά συνοδεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίησης δημόσιας αρχής επαλήθευσης κράτους - μέλους ή δημόσιας αρχής επαλήθευσης τρίτης χώρας.

 

Όταν τα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα συνοδεύονται από πιστοποιητικό απενεργοποίησης αρχής επαλήθευσης τρίτης χώρας, μη αναγνωρισμένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά, αμέσως μετά την εισαγωγή τους και εντός προθεσμίας 1 μηνός από την παραλαβή τους από το τελωνείο εισόδου, μεταφέρονται, με την ίδια άδεια, σε Ελληνική Αρχή επαλήθευσης, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι έχουν καταστεί οριστικά ακατάλληλα για χρήση, να λάβουν την προβλεπόμενη σήμανση και να εκδοθεί πιστοποιητικό απενεργοποίησης. Η αρχή επαλήθευσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την παραλαβή των απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων.

 

Αν η αρχή επαλήθευσης διαπιστώσει ότι δεν έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη τεχνική διαδικασία απενεργοποίησης, αποστέλλει τα πυροβόλα όπλα σε οντότητα απενεργοποίησης στην Ελληνική Επικράτεια, επιλογής του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να καταστούν οριστικά ακατάλληλα για χρήση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403. Σε αυτήν την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος βαρύνεται αποκλειστικώς με την εκ νέου καταβολή του κόστους της οριστικής πλέον επαλήθευσης της απενεργοποίησης των πυροβόλων όπλων.

 

Αν δεν τηρηθούν οι διαδικασίες του δεύτερου και τέταρτου εδαφίου, τα πυροβόλα όπλα επανεξάγονται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου.

 

Η τελωνειακή αρχή ενημερώνει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την εισαγωγή και επανεξαγωγή των ως άνω πυροβόλων όπλων, με αντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

3. Με άδεια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από έγγραφο της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιτρέπεται η εισαγωγή:

 

α. Όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών καθώς και αθλητικών οργάνων (ξιφών, σπαθιών κ.λ.π.) από ξένες αθλητικές αποστολές, για συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα.

 

β. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών ή ακίνδυνων γομώσεων, αποκλειστικά και μόνον για χρήσεις όπως οι θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ι)δ' της προηγούμενης παραγράφου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων κρατικών φορέων, για την ασφαλή φύλαξη των ανωτέρω ειδών και να επανεξάγουν όσα είδη δεν αναλώνονται. Η τελωνειακή αρχή οφείλει να ενημερώνει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την εισαγωγή και επανεξαγωγή τους, με αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού. Οι μη συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για την ασφαλή φύλαξη των ανωτέρω ειδών, τιμωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 8 περίπτωση β' του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.

 

4. Για κάθε είδους υλικό με στρατιωτικό προορισμό που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για κάθε είδους υλικό με στρατιωτικό προορισμό που εισάγεται και προορίζεται για τις ανάγκες των επιχειρήσεων αμυντικού υλικού, με τελικό σκοπό την εξαγωγή του ή τη διάθεση του στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η άδεια εισαγωγής χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εφόσον τα είδη αυτά προορίζονται για τις ανάγκες των σωμάτων ασφαλείας, του λιμενικού σώματος, των τελωνειακών και των δασικών αρχών, οι άδειες εισαγωγής χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Γεωργίας, αντίστοιχα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011), με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

4. α. Υλικό με στρατιωτικό προορισμό που προορίζεται για τις ανάγκες λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων αμυντικού υλικού, που είναι εγγεγραμμένες στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα και οι οποίες λειτουργούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 4, προκειμένου να υποστεί τις εργασίες μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας, επισκευής, τελειοποίησης ή μεταποίησης, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 114 παράγραφος 2 εδάφιο γ' του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου (ΕΕ L 302 της 19-10-1992), με τελικό σκοπό την επανεξαγωγή του ή τη θέση του σε ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεση αυτού στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, και τίθενται υπό τα τελωνειακά καθεστώτα ή τους προορισμούς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 16 γ', δ', ε' και η' του παραπάνω Κανονισμού, καθώς και υλικό με στρατιωτικό προορισμό που προορίζεται για εκθέσεις, επιδείξεις ή δοκιμές και τίθεται υπό το τελωνειακό καθεστώς του άρθρου 4 παράγραφος 16)ζ του Κανονισμού 2913/1992, εισέρχεται στη χώρα με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4)α προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011).

 

4. β. Η εισαγωγή ή η προσωρινή εισαγωγή υλικού με στρατιωτικό προορισμό από ιδιώτες για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις αιτίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3)β, 4 και 4)α, απαγορεύεται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4)β προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011).

 

5. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής των αντικειμένων που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, και 4 του παρόντος άρθρου, η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένα είδη και ποσότητες, ο δε καθορισμός των ποσοτήτων εναπόκειται στην κρίση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας αρχής, τηρουμένων και των προβλεπόμενων προϋποθέσεων εισαγωγής από άλλες διατάξεις.

 

6. Επιτρέπεται η εισαγωγή χωρίς άδεια από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

 

α. Ενός κυνηγετικού όπλου, μιας ανταλλακτικής κάννης και 500 φυσιγγίων αυτού, από αλλοδαπούς ή ομογενείς με ξένη υπηκοότητα ή Έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, για προσωπική τους χρήση. Η εισαγωγή αυτή γίνεται με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και με τον όρο της επανεξαγωγής του όπλου και της κάννης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις στο τελωνείο εισόδου και στη συνέχεια χορηγείται προσωρινή άδεια κατοχής του όπλου αυτού από την αρμόδια αστυνομική αρχή του σημείου εισόδου.

 

β. Ενός (1) κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Β, μιας (1) ανταλλακτικής κάννης και 500 φυσιγγίων αυτού, από Έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή ομογενείς, που αποσκοπούν σε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή Έλληνες ταξιδιώτες, εφόσον οι ανωτέρω έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

γ. Ενός αεροβόλου όπλου, από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου 3169/2003 (ΦΕΚ 189/Α/2003).

 

7. Τα τυχόν περισσότερα είδη, από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 6, κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές και, εάν εντός τετραμήνου δεν επανεξαχθούν με μέριμνα του ενδιαφερόμενου ή δεν χορηγηθεί άδεια εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα για τα αζήτητα. Κατά την παραλαβή των ειδών που έχουν εκποιηθεί, ο υπερθεματιστής υποχρεούται να προσκομίσει στην τελωνειακή αρχή άδεια εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

 

8. Δεν απαιτείται άδεια για την εισαγωγή:

 

α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

 

β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας.

 

γ. Εξαρτημάτων τα οποία δεν μπορούν καθ' οιονδήποτε τρόπο να επιδράσουν στη λειτουργία ή τροποποίηση πυροβόλων όπλων και ιδίως βίδες, ακίδες, άγκιστρα, αορτήρες, πλακίδια λαβών και πέλματα κοντακίων.

 

δ. Βυσμάτων, χόνδρων (σκαγιών) ή ψήφων (σφαιριδίων) που προορίζονται για γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011), με το άρθρο 22 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

9. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση, η εισαγωγή συσκευών εκτόξευσης χημικών ουσιών ή συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για αυτοάμυνα, ως και συσκευών ή εγκαταστάσεων για το φωτισμό ή εκπομπή ακτίνων σε στόχο, καθώς και εξομοιωτών σκοποβολής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης, κατοχής και χρήσης των συσκευών αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος άρθρου, που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άδεια εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος νόμου.

 

Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς μέχρι τριών (3) αεροβόλων όπλων, που προορίζονται για ατομική χρήση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 3169/2003 (ΦΕΚ 189/Α/2003).

 

10Α. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής πυρομαχικών η άδεια χορηγείται εφόσον σε κάθε στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας τους, προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10Α προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011).

 

10Β. Πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη που εισάγονται στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τα οποία δεν φέρουν σήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 3Α του άρθρου 5, λαμβάνουν αμέσως μετά την εισαγωγή τους και πριν την τοποθέτησή τους με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3Α του άρθρου 5. Η ως άνω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη που εισάγονται στην Ελληνική Επικράτεια υπό το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

 

Η υποχρέωση σήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3Α του άρθρου 5, καταλαμβάνει και τα πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη τους που ανήκουν στα κρατικά αποθέματα, πριν αυτά διατεθούν, με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά, προκειμένου να κατέχονται μόνιμα από πολίτες. Σε αυτήν την περίπτωση η σήμανση πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση του φορέα που πραγματοποιεί τη διάθεση.

 

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη σήμανση των ανωτέρω ειδών, η αρμόδια αρχή που θα την πραγματοποιεί, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10Β τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

11. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β', δ', ε', η', ι', ι)β', ι)γ' και ι)δ' της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 4, 4)α και 4)β, καθώς και όποιος παραβαίνει την υποχρέωση της υποπαραγράφου 10Β σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο 3Α του άρθρου 5 του παρόντος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή 3.000 έως 30.000 €.

 

β. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις παραγράφους 2 περιπτώσεις γ', στ', ζ', θ', ι)α', ι)ε' και ι)στ', 3 και 10Α του παρόντος άρθρου, στην παράγραφο 1 περίπτωση α' υποπερίπτωση α)γ' του άρθρου 1, καθώς και σιγαστήρες τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 2 ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 300 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011), με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020), με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.