Νόμος 3169/03 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α/1993)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2168/1993 αντικαθίστανται με νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Στα κυνηγετικά όπλα περιλαμβάνονται και λειόκανα όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT.}

 

2. Η περίπτωση β της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993 καταργείται.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς μέχρι τριών (3) αεροβόλων όπλων, που προορίζονται για ατομική χρήση.}

 

4. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2168/1993 καταργείται.

 

5. Η περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολιών, αυτομάτων όπλων, όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικού, μερών ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, κυνηγετικών όπλων και ουσιωδών μερών των όπλων αυτών (μηχανισμού κλείστρου, θαλάμης και κάννης), σκοπευτικών διόπτρων, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, για την αγορά των ειδών αυτών}

 

6. Η περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Αεροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.}

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, οι κυνηγοί για τα κυνηγετικά όπλα και οι σκοπευτές για τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του εδαφίου ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 όπλα μπορούν να φέρουν χωρίς προηγούμενη άδεια ένα ή περισσότερα από τα όπλα αυτά στην Ελλάδα, προκειμένου να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα φέρουν Ευρωπαϊκό Δελτίο, για το συγκεκριμένο όπλο ή όπλα και ότι θα είναι σε θέση να αποδείξουν το λόγο του ταξιδιού τους.}

 

8. Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 2168/1993, όπως παρατάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2334/1995 (ΦΕΚ 184/Α/1995) και το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 2452/1996 (ΦΕΚ 283/Α/1996) και ανανεώθηκε με το άρθρο 34 του νόμου [Ν] 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α/2000), ανανεώνεται για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.