Νόμος 2168/93 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κατοχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατοχή όπλων και λοιπών αντικειμένων, που διαλαμβάνονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

2. Με άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, επιτρέπεται η κατοχή:

 

α. Πιστολιών, περιστρόφων της κατηγορίας Β' του Παραρτήματος Ι, καθώς και των ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών.

 

β. Εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.

 

γ. Όπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών.

 

δ. Όπλων ή άλλων αντικειμένων του άρθρου 1, που προορίζονται για δείγματα ή εκθέσεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην απόφαση της περίπτωσης η' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

ε. Όπλων σκοποβολής, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών και εξομοιωτών σκοποβολής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας κατοχής όπλων σκοποβολής, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται, ουσιωδών συστατικών μερών και φυσιγγίων αυτών και εξομοιωτών σκοποβολής, οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων, ο αριθμός των όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και κάθε σχετικό θέμα, καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

 

στ. Πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α' του Παραρτήματος Ι. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατοχής των ως άνω ειδών καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

ζ. Των αναφερόμενων στο άρθρο 2, παράγραφος 2 περιπτώσεις θ' και ι' όπλων και συσκευών.

 

η. Βαλλιστρίδων και βελών, προοριζομένων αποκλειστικά και μόνο για τοξοβολία.

 

θ. Όπλων, ανενεργών φυσιγγίων αυτών ως και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια.

 

ι. Των ειδικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που αναφέρονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, αποκλειστικά και μόνο για τον εκεί οριζόμενο σκοπό.

 

ι)α. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών για χρήσεις όπως οι θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά γυρίσματα, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις/αθλητικοί αγώνες και εκπαίδευση. Προκειμένου περί περιστρόφων και πιστολιών χαιρετισμού και κρότου για άφεση αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, η κατοχή επιτρέπεται μόνο από ειδικά αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, ειδικά αναγνωρισμένες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με αγωνίσματα, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων.

 

ι)β. Απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για σκοπούς συλλογής, ιστορικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, τεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή σκοπούς κληρονομιάς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

3. Δεν απαιτείται άδεια για την κατοχή:

 

α. Αεροβόλων όπλων και τυφεκίων αλιείας. Απαγορεύεται η κατοχή τους από άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο και το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους, αντίστοιχα. Με την απόφαση της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 μπορεί να θεσπίζονται περαιτέρω περιορισμοί στην κατοχή αεροβόλων όπλων που χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση στο άθλημα της σκοποβολής.

 

β. Σκοπευτικών διοπτρών.

 

γ. Συσκευών και εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

4. Η κατοχή λογχών, ξιφών, ξιφιδίων και ξιφολογχών και απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται:

 

α. Σε πρόσωπα που έχουν άδεια κατοχής όπλων προοριζομένων για συλλογές.

β. Για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

5. Δεν απαιτείται άδεια για μαχαίρια, που προορίζονται για αλιεία, θήρα, τέχνη ή οικιακή, επαγγελματική ή άλλη συναφή χρήση, για μηχανισμούς εκτοξεύσεως χημικών ουσιών, που προορίζονται για την ίδια χρήση, ως και για ξίφη και σπάθες που χρησιμοποιούνται για άθληση.

 

6. Οι κάτοχοι των ειδών, που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξή τους και να μην παραχωρούν αυτό σε τρίτα πρόσωπα. Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές δύνανται να υποδεικνύουν εγγράφως στους ενδιαφερόμενους τη λήψη των κατά την κρίση τους επιβαλλόμενων μέτρων ασφαλείας.

 

7. Όποιος βρίσκει αντικείμενο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος υποχρεούται να το παραδώσει αμέσως στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή ή να ειδοποιήσει αυτή για την παραλαβή του.

 

8. α. Με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 600 € τιμωρούνται οι παραβάτες των παραγράφων 1 και 2, πλην της περίπτωσης η' της παραγράφου 2.

 

Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή παραλλάσσει όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 περιπτώσεις β', θ', ι', ι)β', ι)δ', ι)ε' και παράγραφος 2 περίπτωση δ' ή απαλείφει ή παραποιεί τον αριθμό ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σήμανσης του όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους.

 

β. Με φυλάκιση μέχρι 1 έτους τιμωρούνται οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2 περίπτωση η', 3 περίπτωση α', 4 και 6.

 

γ. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 7 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και, σε περίπτωση που αποσκοπούν σε κατακράτηση των ανευρεθέντων αντικειμένων, με τις ποινές των προηγούμενων περιπτώσεων, ανάλογα με το είδος του ανευρεθέντος αντικειμένου.

 

δ. Οι κάτοχοι όπλων της παραγράφου 1 περιπτώσεις α', β' και ε' και της παραγράφου 3 περίπτωση β' του άρθρου 1 της υπ' αριθμόν 3009/2/84-Δ/2004 υπουργικής απόφασης, που δεν έχουν εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άδεια κατοχής, δεν υπέχουν ποινική ευθύνη αν με δική τους θέληση και πριν εξετασθούν με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή των όπλων αυτών από την αρχή, υποβάλλουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατοχής. Στην περίπτωση αυτή, οι κάτοχοι υποχρεούται να καταβάλλουν, για την έκδοση της άδειας κατοχής, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.