Νόμος 2168/93 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Εμπορία - διάθεση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η εμπορία και η διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπλων και αντικειμένων, που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται.

 

2. Με την απόφαση της περίπτωσης ι)β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α' του Παραρτήματος Ι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

3. Με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των κατωτέρω ειδών:

 

α. Περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β' του Παραρτήματος Ι, μερών και πυρομαχικών αυτών.

 

β. Όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών και πυρομαχικών αυτών, καθώς και εξομοιωτών σκοποβολής.

 

γ. Όπλων για θήρα, μερών και φυσιγγίων αυτών, καθώς και πυρίτιδας, καλύκων και καψυλίων κυνηγίου.

 

δ. Αεροβόλων όπλων και μερών αυτών.

 

ε. Εκρηκτικών υλών. Οι εισαγωγείς, κατασκευαστές, έμποροι και καταναλωτές των υλών αυτών υποχρεούνται να τις εναποθηκεύσουν σε αποθήκες δικές τους ή τρίτων, που λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

στ. Όπλων για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους, μερών και φυσιγγίων αυτών.

 

ζ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες σε μεταλλευτικές, λατομικές ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις.

 

η. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, αστυνομικών ράβδων, τόξων, βαλλιστρίδων και βελών αυτών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

 

θ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2.

 

ι. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

 

ι)α. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, καθώς και πυροβόλων όπλων που δεν λειτουργούν λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης.

 

ι)β. Των ειδών που διαλαμβάνονται στην περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

 

ι)γ. Όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του νόμου 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011), με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

4. Δεν απαιτείται άδεια για την εμπορία:

 

α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για συνήθη οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

 

β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για θήρα, αλιεία, οικιακή, επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας.

 

γ. Συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

5. Επιτρέπεται η πώληση ή διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο:

 

α. Όπλων σκοποβολής, περιστρόφων, πιστολιών της κατηγορίας Β' του Παραρτήματος Ι, όπλων που χρησιμοποιούνται για την αποκόλληση συγκολλούμενου υλικού, ουσιωδών συστατικών μερών και πυρομαχικών όλων των ανωτέρω, πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών της κατηγορίας Α' του Παραρτήματος Ι, όπλων χαιρετισμού και κρότου και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, απενεργοποιημένων πυροβόλων όπλων, όπλων και αντικειμένων του παρόντος νόμου που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, όπλων για θήρα και ουσιωδών συστατικών μερών αυτών, καθώς και εκρηκτικών μηχανισμών και εκρηκτικών υλών, μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.

 

β. Συσκευών ή εγκαταστάσεων που προορίζονται για τον φωτισμό των σκοπευτικών του όπλου μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου, κατόπιν επίδειξης άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών, καθώς και σε εν ενεργεία στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και σε υπαλλήλους υπηρεσιών του Δημοσίου που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δικαιούνται να φέρουν όπλο, κατόπιν επίδειξης σχετικής υπηρεσιακής βεβαίωσης.

 

γ. Σκοπευτικών διοπτρών τύπου ερυθράς κουκκίδας (red dot) μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου σκοποβολής ή εν ισχύ δελτίο σκοπευτή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για τους κατόχους αεροβόλων όπλων σκοποβολής, κατόπιν επίδειξης άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών, καθώς και σε εν ενεργεία στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και σε υπαλλήλους υπηρεσιών του Δημοσίου που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δικαιούνται να φέρουν όπλο, κατόπιν επίδειξης σχετικής υπηρεσιακής βεβαίωσης.

 

δ. Αεροβόλων όπλων και μερών αυτών μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

 

ε. Τυφεκίων αλιείας μόνο σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους.

 

στ. Μη λειτουργούντων, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλων όπλων μόνο σε άτομα που έχουν άδεια εμπορίας ή την άδεια του άρθρου 5, προκειμένου να επισκευαστούν ή να χρησιμοποιηθούν μέρη αυτών ως ανταλλακτικά.

 

ζ. Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, μόνο σε άτομα που έχουν άδεια κατοχής όπλων για συλλογές ή για τη χρησιμοποίησή τους σε κινηματογραφικά έργα ή θεατρικές παραστάσεις, φωτογραφήσεις, ιστορικές αναπαραστάσεις, παρελάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και εκπαίδευση.

 

η. Φυσιγγίων όπλων για θήρα, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλίων κυνηγίου μόνο σε άτομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής όπλου για θήρα ή άδεια θήρας, καθώς και φυσιγγίων όπλων για σκοποβολή, καλύκων, πυρίτιδας και καψυλίων σκοποβολής μόνο σε άτομα που έχουν σχετική άδεια εμπορίας ή άδεια κατοχής όπλου για σκοποβολή και σε ισχύ δελτίο σκοπευτή της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.

 

θ. Των αναφερόμενων στην παράγραφο 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου ειδών, μόνο σε άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την απόφαση της ίδιας παραγράφου

 

ι. Γεμιστήρων μόνο σε άτομα που κατέχουν άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την αγορά των ειδών αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

6. Όσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 είδη, καθώς και όσοι ασκούν δραστηριότητες διαμεσολάβησης - μεσιτείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4Α, υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, στα οποία καταγράφουν όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα όπλα, μέρη, εξαρτήματα και πυρομαχικά, σε συνδυασμό με στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση αυτών, όπως είναι ιδίως ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς του όπλου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των προσώπων που τα αποκτούν.

 

Τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται, επίσης, να αναφέρουν ηλεκτρονικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές κάθε συναλλαγή που αφορά σε πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη.

 

Μετά τη λήψη των πληροφοριών σχετικά με τις ως άνω συναλλαγές, επικαιροποιείται αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.

 

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τύπος των βιβλίων, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η διαδικασία ηλεκτρονικής αναφοράς στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές των στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

7. Οι όροι φύλαξης των ειδών, που διαλαμβάνονται στις παραγράφους 2 και 3 περιπτώσεις α', β', γ' και ζ' του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.

 

8. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται ως εξής:

 

α. Των παραγράφων 1, 2, 3 περιπτώσεις α', β', γ', ε', στ', ζ', ι)β', ι)γ' και 5 περιπτώσεις α' και ι' με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 3.000 έως 30.000 €.

 

β. Των παραγράφων 3 περιπτώσεις δ', η', θ', ι', ι)α' και 5 περιπτώσεις β' έως θ', με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.500 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011), με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020), με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.