Νόμος 4678/20 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ιχνηλάτηση και μεταφορά πυροβόλων όπλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση β', 12, 13 και 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι κατασκευαστές και επισκευαστές των ανωτέρω ειδών υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, στα οποία καταχωρίζεται η κίνηση των ειδών που κατασκευάζονται, μετασκευάζονται, συναρμολογούνται ή επισκευάζονται, σε συνδυασμό με στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση αυτών, όπως είναι ιδίως ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς του όπλου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των προσώπων που τα αποκτούν.

 

Τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται, επίσης, να αναφέρουν ηλεκτρονικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές κάθε συναλλαγή που αφορά σε πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη.

 

Μετά τη λήψη των πληροφοριών σχετικά με τις ως άνω συναλλαγές, επικαιροποιείται αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.

 

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τύπος των βιβλίων, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η διαδικασία ηλεκτρονικής αναφοράς στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές των στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Όσοι εμπορεύονται τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 είδη, καθώς και όσοι ασκούν δραστηριότητες διαμεσολάβησης - μεσιτείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4Α, υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, στα οποία καταγράφουν όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα όπλα, μέρη, εξαρτήματα και πυρομαχικά, σε συνδυασμό με στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση αυτών, όπως είναι ιδίως ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς του όπλου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των προσώπων που τα αποκτούν.

 

Τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται, επίσης, να αναφέρουν ηλεκτρονικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές κάθε συναλλαγή που αφορά σε πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη.

 

Μετά τη λήψη των πληροφοριών σχετικά με τις ως άνω συναλλαγές, επικαιροποιείται αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.

 

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τύπος των βιβλίων, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η διαδικασία ηλεκτρονικής αναφοράς στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές των στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του νόμου 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται επίσης σε μεταφορές όπλων κατόπιν πώλησης μέσω σύμβασης από απόσταση, κατά την έννοια της περίπτωσης 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994).}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Κατά παρέκκλιση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, οι κυνηγοί και οι σκοπευτές μπορούν να φέρουν στην Ελλάδα, χωρίς προηγούμενη άδεια και προκειμένου να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους, ένα ή περισσότερα όπλα από αυτά που επιτρέπεται να κατέχονται ή να φέρονται στην Ελληνική Επικράτεια για την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών διατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου, για το συγκεκριμένο όπλο ή όπλα και ότι είναι σε θέση να τεκμηριώσουν τους λόγους του ταξιδιού τους, προσκομίζοντας ιδίως πρόσκληση ή άλλη απόδειξη των δραστηριοτήτων κυνηγίου ή σκοποβολής στο κράτος μέλος προορισμού.}

 

5. Το άρθρο 28 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 28: Ανταλλαγή πληροφοριών

 

1. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν, με ηλεκτρονικά μέσα, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τις μεταφορές πυροβόλων όπλων, στο κράτος - μέλος προορισμού της μεταφοράς και στα κράτη - μέλη διαμετακόμισης, εφόσον η μεταφορά περιλαμβάνει τέτοια.

 

2. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 25 και 26 ανακοινώνονται, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στα κράτη - μέλη διαμετακόμισης και τελικού προορισμού των όπλων.

 

3. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανταλλάσσουν, με ηλεκτρονικά μέσα, με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών - μελών πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που χορηγούνται για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος - μέλος και πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης αδειών κατοχής και οπλοφορίας για λόγους ασφαλείας ή λόγους που συνδέονται με την αξιοπιστία του συγκεκριμένου προσώπου.

 

4. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την υπηρεσία συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Στην ως άνω Υπηρεσία τηρείται αρχείο οπλοπωλών, στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που διαθέτουν τις άδειες των άρθρων 5 και 6, καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων, στο οποίο καταγράφονται και διατηρούνται για χρονικό διάστημα 30 ετών μετά την καταστροφή του πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται, προκειμένου να ιχνηλατηθούν και να εντοπιστούν τα πυροβόλα όπλα και τα ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, μεταξύ των οποίων:

 

α) ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το σήμα που τοποθετείται στον κορμό ή σκελετό του ως μοναδική σήμανση, πληροφορίες οι οποίες λειτουργούν ως το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε πυροβόλου όπλου,

 

β) ο αριθμός σειράς ή η μοναδική σήμανση που τοποθετείται στα ουσιώδη συστατικά μέρη, όταν διαφέρει από τη σήμανση στον κορμό ή σκελετό του πυροβόλου όπλου,

 

γ) το ονοματεπώνυμο και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των αγοραστών ή των κατόχων του πυροβόλου όπλου, μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες,

 

δ) τυχόν μετατροπές ή τροποποιήσεις ενός πυροβόλου όπλου που οδηγούν σε αλλαγή της κατηγορίας του, μεταξύ των οποίων η πιστοποιημένη απενεργοποίηση ή καταστροφή του μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

 

5. Στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων της προηγούμενης παραγράφου έχει πρόσβαση κάθε αρμόδια κατά τον νόμο αρχή. Μετά την καταστροφή του πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, το ως άνω αρχείο και τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι προσβάσιμα:

 

α) για περίοδο 10 ετών από τις αρμόδιες αρχές για τις τελωνειακές διαδικασίες και

 

β) για περίοδο 30 ετών από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων.

 

6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συμπεριλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων της παραγράφου 4, διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου των 30 ετών, μετά την καταστροφή του πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε αρχή που είναι αρμόδια για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, ή σε άλλες αρχές αρμόδιες για συναφείς σκοπούς. Για τα ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και του νόμου [Ν] 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.