Νόμος 2168/93 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Κατασκευή στο εσωτερικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εντός του κράτους των ειδών που επιτρέπεται να εισαχθούν από το εξωτερικό με άδεια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και η γόμωση ή αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Η άδεια χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από άλλες διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των συναφών επιχειρήσεων.

 

2. Οι κατασκευαστές και επισκευαστές των ανωτέρω ειδών υποχρεούνται να τηρούν βιβλία, στα οποία καταχωρίζεται η κίνηση των ειδών που κατασκευάζονται, μετασκευάζονται, συναρμολογούνται ή επισκευάζονται, σε συνδυασμό με στοιχεία που επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση αυτών, όπως είναι ιδίως ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς του όπλου, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των προσώπων που τα αποκτούν.

 

Τα ως άνω πρόσωπα υποχρεούνται, επίσης, να αναφέρουν ηλεκτρονικά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές κάθε συναλλαγή που αφορά σε πυροβόλα όπλα ή ουσιώδη συστατικά μέρη.

 

Μετά τη λήψη των πληροφοριών σχετικά με τις ως άνω συναλλαγές, επικαιροποιείται αμέσως το ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων του άρθρου 28.

 

Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα είδη και τα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται στα ανωτέρω βιβλία, ο τύπος των βιβλίων, ο τρόπος και ο χρόνος τήρησής τους, η διαδικασία ηλεκτρονικής αναφοράς στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές των στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

3. Η γόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων για εμπορία επιτρέπεται με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες από άλλες διατάξεις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των συναφών επιχειρήσεων. Η αναγόμωση κυνηγετικών φυσιγγίων απαγορεύεται.

 

3Α. Η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων ή ουσιωδών συστατικών μερών τους επιτρέπεται εφόσον φέρουν ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση, στην οποία περιλαμβάνονται η επωνυμία του κατασκευαστή ή η εμπορική ονομασία, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής, εάν αυτό δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς και το μοντέλο, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα ως άνω δεν αποκλείουν την προσθήκη του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή.

 

Η σήμανση πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε ουσιώδες συστατικό μέρος του πυροβόλου όπλου. Όταν ουσιώδες συστατικό μέρος είναι πολύ μικρών διαστάσεων για να σημανθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε σημαίνεται τουλάχιστον με αριθμό σειράς ή με αλφαριθμητικό ή ψηφιακό κωδικό.

 

Απαγορεύεται η φθορά, αλλοίωση ή παραποίηση της σήμανσης του όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3Α τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

3Β. Όσοι προβαίνουν σε κατασκευή, ή γόμωση ή αναγόμωση πυρομαχικών τοποθετούν σήμανση σε κάθε στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας τους, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3Β προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011).

 

4. Η λειτουργία και ο έλεγχος των ελληνικών επιχειρήσεων αμυντικού υλικού που παράγουν ή επισκευάζουν όπλα, πυρομαχικά ή άλλα είδη υλικού με στρατιωτικό προορισμό, που προορίζονται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών ή για εξαγωγικούς σκοπούς, καθώς και η διακίνηση των ειδών αυτών, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος χορηγεί και τις σχετικές άδειες κατασκευής, διάθεσης και μεταφοράς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011).

 

5. Οι άδειες εγκατάστασης, λειτουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης των ως άνω επιχειρήσεων χορηγούνται από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση, για την παραγωγή εκρηκτικών υλών, νιτρικής αμμωνίας ή άλλων υλών που έχουν παραχθεί ή εισαχθεί για γεωργική χρήση.

 

7. α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 3Α, 3Β και 4 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

 

β. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 6 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.