Νόμος 2168/93 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ανταλλαγή πληροφοριών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβιβάζουν, με ηλεκτρονικά μέσα, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τις μεταφορές πυροβόλων όπλων, στο κράτος - μέλος προορισμού της μεταφοράς και στα κράτη - μέλη διαμετακόμισης, εφόσον η μεταφορά περιλαμβάνει τέτοια.

 

2. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των άρθρων 25 και 26 ανακοινώνονται, το αργότερο κατά τη μεταφορά, στα κράτη - μέλη διαμετακόμισης και τελικού προορισμού των όπλων.

 

3. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές ανταλλάσσουν, με ηλεκτρονικά μέσα, με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών - μελών πληροφορίες σχετικά με τις άδειες που χορηγούνται για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων σε άλλο κράτος - μέλος και πληροφορίες σχετικά με την άρνηση χορήγησης αδειών κατοχής και οπλοφορίας για λόγους ασφαλείας ή λόγους που συνδέονται με την αξιοπιστία του συγκεκριμένου προσώπου.

 

4. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί την υπηρεσία συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Στην ως άνω Υπηρεσία τηρείται αρχείο οπλοπωλών, στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που διαθέτουν τις άδειες των άρθρων 5 και 6, καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων, στο οποίο καταγράφονται και διατηρούνται για χρονικό διάστημα 30 ετών μετά την καταστροφή του πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται, προκειμένου να ιχνηλατηθούν και να εντοπιστούν τα πυροβόλα όπλα και τα ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, μεταξύ των οποίων:

 

α) ο τύπος, η μάρκα, το μοντέλο, το διαμέτρημα και ο αριθμός σειράς κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και το σήμα που τοποθετείται στον κορμό ή σκελετό του ως μοναδική σήμανση, πληροφορίες οι οποίες λειτουργούν ως το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε πυροβόλου όπλου,

 

β) ο αριθμός σειράς ή η μοναδική σήμανση που τοποθετείται στα ουσιώδη συστατικά μέρη, όταν διαφέρει από τη σήμανση στον κορμό ή σκελετό του πυροβόλου όπλου,

 

γ) το ονοματεπώνυμο και οι διευθύνσεις των προμηθευτών και των αγοραστών ή των κατόχων του πυροβόλου όπλου, μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες,

 

δ) τυχόν μετατροπές ή τροποποιήσεις ενός πυροβόλου όπλου που οδηγούν σε αλλαγή της κατηγορίας του, μεταξύ των οποίων η πιστοποιημένη απενεργοποίηση ή καταστροφή του μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία ή τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

 

5. Στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων της προηγούμενης παραγράφου έχει πρόσβαση κάθε αρμόδια κατά τον νόμο αρχή. Μετά την καταστροφή του πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, το ως άνω αρχείο και τα συμπεριλαμβανόμενα σε αυτό δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι προσβάσιμα:

 

α) για περίοδο 10 ετών από τις αρμόδιες αρχές για τις τελωνειακές διαδικασίες και

 

β) για περίοδο 30 ετών από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων.

 

6. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συμπεριλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο πυροβόλων όπλων της παραγράφου 4, διαγράφονται μετά το πέρας της περιόδου των 30 ετών, μετά την καταστροφή του πυροβόλου όπλου ή των οικείων ουσιωδών συστατικών μερών, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες συγκεκριμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν διαβιβαστεί σε αρχή που είναι αρμόδια για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, ή σε άλλες αρχές αρμόδιες για συναφείς σκοπούς. Για τα ζητήματα που άπτονται της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και του νόμου [Ν] 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 12 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.