Νόμος 2168/93 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην Κοινότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, τα πυροβόλα όπλα μπορούν να μεταφερθούν από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος μόνο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

 

Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται επίσης σε μεταφορές όπλων κατόπιν πώλησης μέσω σύμβασης από απόσταση, κατά την έννοια της περίπτωσης 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2251/1994 (ΦΕΚ 191/Α/1994).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

2. Για κάθε μεταφορά πυροβόλων όπλων προς άλλο κράτος μέλος, ο ενδιαφερόμενος ανακοινώνει πριν από κάθε αποστολή στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης:

 

α. Το όνομα και τη διεύθυνση του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος.

β. Τη διεύθυνση, στην οποία αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα συγκεκριμένα είδη.

γ. Τον αριθμό των όπλων που αποστέλλονται ή μεταφέρονται.

δ. Τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισμό κάθε όπλου, καθώς και ένδειξη ότι το πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

ε. Το μεταφορικό μέσο.

στ. Την ημερομηνία αναχώρησης και την προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης.

 

Οι πληροφορίες, που αναφέρονται στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να ανακοινώνονται όταν η μεταφορά γίνεται μεταξύ οπλοπωλών. Η ανωτέρω υπηρεσία εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η μεταφορά, ιδίως στους όρους ασφάλειας, συνεργαζόμενη προς τούτο με τα συναρμόδια υπουργεία. Στην περίπτωση που επιτρέπεται η μεταφορά αυτή, εκδίδεται άδεια που περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στις ανωτέρω α' - στ' περιπτώσεις στοιχεία. Η άδεια αυτή συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και επιδεικνύεται, όταν το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών.

 

3. Για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων, εκτός των πολεμικών, η ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μπορεί να παρέχει σε οπλοπώλες το δικαίωμα να μεταφέρουν αυτά από την Ελλάδα σε εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος οπλοπώλη, χωρίς την άδεια της προηγούμενης παραγράφου. Η αυτή Διεύθυνση εκδίδει προς τούτο ειδική άδεια μεταφορών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τη διετία, η οποία μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί οποτεδήποτε με αιτιολογημένη απόφαση. Αντίγραφο της ανωτέρω άδειας συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα μέχρι τον προορισμό τους και επιδεικνύεται, όταν το ζητούν οι αρχές των κρατών μελών.

 

Πριν από κάθε μεταφορά οι οπλοπώλες γνωστοποιούν στα, Υπουργεία Δημόσιας Τάξης τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α' - στ' της παραγράφου 2.

 

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές ενεργούν ελέγχους οι οποίοι εφόσον κρίνεται σκόπιμο μπορεί να είναι επιτόπιοι, ώστε να εξακριβώνεται κατά πόσον υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των πληροφοριών που γνωστοποιεί ο οπλοπώλης και των πραγματικών δεδομένων της μεταφοράς. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται από τον οπλοπώλη τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν τη μεταφορά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 3944/2011 (ΦΕΚ 67/Α/2011).

 

4. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών κατάλογο πυροβόλων όπλων για τα οποία η άδεια μεταφοράς προς την Ελλάδα μπορεί να δοθεί χωρίς προηγούμενη συναίνεση αυτού.

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις μεταφοράς όπλων από πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες μέσω Ελλάδας προς λοιπά κράτη μέλη, της Κοινότητας.

 

6. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.