Νόμος 4678/20 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Σήμανση πυροβόλων όπλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 1 παράγραφος 3 περίπτωση α' της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/853)

 

1. Μετά την υποπαράγραφο 10Α του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993 προστίθεται υποπαράγραφος 10Β ως εξής:

 

{10Β. Πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη που εισάγονται στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τα οποία δεν φέρουν σήμανση σύμφωνα με την παράγραφο 3Α του άρθρου 5, λαμβάνουν αμέσως μετά την εισαγωγή τους και πριν την τοποθέτησή τους με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3Α του άρθρου 5. Η ως άνω υποχρέωση δεν καταλαμβάνει πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη που εισάγονται στην Ελληνική Επικράτεια υπό το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής.

 

Η υποχρέωση σήμανσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3Α του άρθρου 5, καταλαμβάνει και τα πυροβόλα όπλα και ουσιώδη συστατικά μέρη τους που ανήκουν στα κρατικά αποθέματα, πριν αυτά διατεθούν, με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά, προκειμένου να κατέχονται μόνιμα από πολίτες. Σε αυτήν την περίπτωση η σήμανση πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση του φορέα που πραγματοποιεί τη διάθεση.

 

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για τη σήμανση των ανωτέρω ειδών, η αρμόδια αρχή που θα την πραγματοποιεί, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α', β', δ', ε', η', ι', ι)β', ι)γ' και ι)δ' της παραγράφου 2 και στις παραγράφους 4, 4)α και 4)β, καθώς και όποιος παραβαίνει την υποχρέωση της υποπαραγράφου 10Β σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο 3Α του άρθρου 5 του παρόντος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή 3.000 έως 30.000 €.}

 

3. Η υποπαράγραφος 3Α του άρθρου 5 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3Α. Η κατασκευή ή η συναρμολόγηση πυροβόλων όπλων ή ουσιωδών συστατικών μερών τους επιτρέπεται εφόσον φέρουν ευκρινή, μόνιμη και μοναδική σήμανση, στην οποία περιλαμβάνονται η επωνυμία του κατασκευαστή ή η εμπορική ονομασία, η χώρα ή ο τόπος κατασκευής, ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής, εάν αυτό δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς και το μοντέλο, όπου αυτό είναι εφικτό. Τα ως άνω δεν αποκλείουν την προσθήκη του εμπορικού σήματος του κατασκευαστή.

 

Η σήμανση πρέπει να εμφανίζεται σε κάθε ουσιώδες συστατικό μέρος του πυροβόλου όπλου. Όταν ουσιώδες συστατικό μέρος είναι πολύ μικρών διαστάσεων για να σημανθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε σημαίνεται τουλάχιστον με αριθμό σειράς ή με αλφαριθμητικό ή ψηφιακό κωδικό.

 

Απαγορεύεται η φθορά, αλλοίωση ή παραποίηση της σήμανσης του όπλου ή ουσιώδους συστατικού μέρους του.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.