Νόμος 4678/20 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Τροποποίηση των άρθρων 18 και 20 του νόμου 2168/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των οπλών και λοιπών αντικειμένων, τα οποία αναφέρονται στον παρόντα νόμο και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας. Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αρνηθούν τη χορήγηση των αναφερόμενων στον παρόντα νόμο αδειών ή να ανακαλέσουν ήδη χορηγηθείσες σε άτομα, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη ή τα οποία έχουν καταδικαστεί για παραβάσεις που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2.}

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση συνδρομής των κωλυμάτων των παραγράφων 2, 3 και 4 ανακαλούνται οι άδειες που έχουν χορηγηθεί.}

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2168/1993 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τα είδη της παρούσας περίπτωσης, καθώς και της περίπτωσης β' ο έλεγχος δύναται να διενεργείται και από οργανισμό πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις ανάγκες του ελέγχου χορηγείται προσωρινή άδεια κατασκευής, μετασκευής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας ή επισκευής πυροβόλων όπλων κ.λ.π., ως και γόμωσης ή αναγόμωσης φυσιγγίων πυροβόλων όπλων, μεταφοράς ή εξαγωγής των αναγκαίων δειγμάτων, όπως αυτά καθορίζονται από τον οργανισμό όπου θα διενεργηθεί ο έλεγχος, καθώς και μεταφοράς ή επανεισαγωγής όσων εξ αυτών δεν καταστράφηκαν. Ο απαιτούμενος κάθε φορά χρόνος ισχύος της άδειας, καθορίζεται από την αρμόδια αρχή έκδοσής της, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνει τους 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.