Νόμος 2168/93 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαμετακόμιση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ως διαμετακόμιση θεωρείται οποιαδήποτε μεταφορά των ειδών που αναφέρονται στον παρόντα νόμο μέσω της Ελληνικής Επικράτειας με προορισμό άλλη χώρα.

 

2. Η διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πλην των περιπτώσεων α', υποπεριπτώσεις α)α' έως α)ζ', ι)α' και ι)ε' και στην παράγραφο 2, πλην των περιπτώσεων β' και γ' του άρθρου 1 επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών. Για τη διαμετακόμιση με πλωτά θαλάσσια μέσα, η ανωτέρω άδεια εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

3. Οι όροι και η διαδικασία εκδόσεως της ανωτέρω άδειας καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

4. Η διαμετακόμιση των ειδών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου με αεροσκάφη (πολιτικά ή στρατιωτικά) επιτρέπεται μόνο με ειδική άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

α. Του νόμου [Ν] 1815/1988 Περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.

 

β. Του νόμου [Ν] 211/1947 Περί κυρώσεως της στο Σικάγο την 07-12-1944 υπογραφείσης συμβάσεως διεθνούς πολιτικής αεροπορίας.

 

γ. Του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2597/1940 Περί κινήσεως αεροσκαφών υπεράνω της Ελληνικής Επικρατείας.

 

Η διαδικασία και οι λοιπές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

5. Εξαιρούνται της διαδικασίας της διαμετακόμισης οι υπερπτήσεις και οι αναγκαστικές προσγειώσεις πολιτικών αεροσκαφών, που μεταφέρουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είδη. Στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια χορηγείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, με σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

6. Δεν απαιτείται άδεια διαμετακόμισης στις εξής περιπτώσεις:

 

α. Όταν θαλάσσια μέσα, τα οποία μεταφέρουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 είδη, καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς όμως τα είδη αυτά να μεταφορτώνονται ή να εκφορτώνονται και να εναποτίθενται σε Ελληνικό Έδαφος.

 

β. Όταν η διαμετακόμιση των ανωτέρω ειδών γίνεται με θαλάσσια μέσα, τα οποία διέρχονται από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και μεταφέρουν αυτά νόμιμα, χωρίς να καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο. Όταν τα ως άνω θαλάσσια μέσα μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία και η διέλευση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια των παράκτιων περιοχών της Χώρας, οι πλοίαρχοι των μέσων αυτών υποχρεούνται επιπλέον να αναγγείλουν τη διέλευση στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο, τουλάχιστον 12 ώρες πριν την είσοδο στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ως τέτοια επικίνδυνα φορτία νοούνται ιδίως τα φορτία μεγάλου κινδύνου εκρήξεως, τα πυρηνικά, τα βιοχημικά και ραδιενεργά υλικά, καθώς και η μεταφορά ειδών, ο συνδυασμός των οποίων είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τις παράκτιες περιοχές της Χώρας ή το θαλάσσιο περιβάλλον.

 

Στην αναγγελία του πλοιάρχου αναφέρονται τα στοιχεία της απόφασης της παραγράφου 3. Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής δύνανται να υποδείξουν στον πλοίαρχο να ακολουθήσει συγκεκριμένο δρομολόγιο ή να ζητήσουν τη μη διέλευση του πλοίου από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εφόσον κρίνουν ότι η διέλευση αυτή δεν είναι αβλαβής.

 

Οι πλοίαρχοι των θαλάσσιων μέσων των περιπτώσεων α' και β' υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες λιμενικές και τελωνειακές αρχές δήλωση διαμετακόμισης, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται με τις διατάξεις της απόφασης της παραγράφου 3.

 

γ. Όταν διαμετακομίζονται είδη που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις α)α' έως α)ζ' της περίπτωσης α' και στις περιπτώσεις ι)α' και ιε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον δηλωθούν στις τελωνειακές αρχές το είδος και η ποσότητα αυτών, ως και η χώρα προέλευσης και τελικού προορισμού τους. Οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, αστυνομικές και λιμενικές αρχές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

7. Αν δεν συντρέχουν οι προαναφερόμενες για κάθε περίπτωση προϋποθέσεις, με εξαίρεση την περίπτωση β' της παραγράφου 6, τα προς διαμετακόμιση είδη θεωρούνται ότι έχουν εισαχθεί παράνομα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.

 

8. Η διαμετακόμιση γίνεται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία και τις διατάξεις περί εξωτερικού εμπορίου, με μέριμνα της τελωνειακής αρχής, η οποία ενημερώνει σχετικά για τη διέλευση τις αστυνομικές και λιμενικές αρχές που είναι κατά τόπο αρμόδιες.

 

9. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ασφάλεια της διαμετακόμισης.

 

10. α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 2, 4, 5 και 6 περίπτωση α' τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

 

β. Οι παραβάτες των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.