Νόμος 2168/93 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εξαγωγή - Επανεξαγωγή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάθε είδους πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, για την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία των οποίων προβλέπεται άδεια των αστυνομικών αρχών, επιτρέπεται μόνο με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

 

Δεν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή μέχρι δύο (2) κυνηγετικών όπλων από τους νόμιμους κατόχους αυτών, καθώς και οκτακοσίων (800) φυσιγγίων συνολικά, για την άσκηση θήρας με υποχρέωση επανεισαγωγής των όπλων και των μη αναλωθέντων φυσιγγίων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011).

 

2. Με εξαίρεση τις εξαγωγές - επανεξαγωγές όπλων και υλικών που προορίζονται για στρατιωτικές εφαρμογές, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3Α η επανεξαγωγή λογχών, σπαθιών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, τόξων, βαλλιστρίδων, σκοπευτικών διόπτρων, ροπάλων μεταλλικών ή μη, καθώς και ροπάλων συνδεδεμένων με αλυσίδα ή σχοινί, τα οποία προσκομίσθηκαν ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών της χώρας και δεν παραλήφθηκαν από τους δικαιούχους τους για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, επιτρέπεται ύστερα από άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω είδη θα επιστραφούν στον αρχικό αποστολέα και τη χώρα αποστολής τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην εκδούσα τη σχετική άδεια επανεξαγωγής Αρχή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει η επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών και η θέση τους στον έλεγχο των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών της χώρας, από την οποία είχαν αρχικά αποσταλεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011).

 

2. α. Δεν απαιτείται άδεια εξαγωγής - επανεξαγωγής:

 

(1) μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση ως και τυφεκίων αλιείας,

 

(2) μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2)α προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011).

 

2. β. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής ισχύει για έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για έξι (6) ακόμη μήνες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2)β προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011).

 

3. Η επανεισαγωγή των ειδών της παραγράφου 1 τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παρελήφθησαν από τον αλλοδαπό οίκο για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011).

 

4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή αεροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και φυσιγγίων αυτών, επιτρέπεται με άδεια του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή - εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α?2019) - του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των εξαγωγέων των ειδών των προηγούμενων παραγράφων, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αγοράς και εξαγωγής από αλλοδαπούς των κατωτέρω ειδών, που προορίζονται για ατομική τους χρήση και δεν εξάγονται σε χώρα μέλος της Κοινότητας:

 

α. Δύο (2) περιστρόφων ή πιστολιών και διακοσίων (200) φυσιγγίων αυτών.

β. Δύο (2) κυνηγετικών όπλων και πεντακοσίων (500) φυσιγγίων αυτών.

γ. Δύο (2) αεροβόλων όπλων.

 

7. Για την εξαγωγή όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών, προς συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε σκοπευτικούς αγώνες με υποχρέωση επανεισαγωγής τους, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δημόσιας Τάξης.

 

8. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται άδειες εξαγωγής και επανεξαγωγής, προκειμένου για είδη που προορίζονται για χώρες μέλη της Κοινότητας, μετά την 01-01-1993, νοείται η άδεια μεταφοράς, για τη χορήγηση της οποίας εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος.

 

9. α. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών.

 

β. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική Ποινή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.