Νόμος 4028/11 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του νόμου 2168/1993, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 3169/2003 (ΦΕΚ 189/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάθε είδους πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών υλών και πυρομαχικών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, για την εισαγωγή, κατασκευή και εμπορία των οποίων προβλέπεται άδεια των αστυνομικών αρχών, επιτρέπεται μόνο με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

 

Δεν απαιτείται άδεια για την εξαγωγή μέχρι δύο (2) κυνηγετικών όπλων από τους νόμιμους κατόχους αυτών, καθώς και οκτακοσίων (800) φυσιγγίων συνολικά, για την άσκηση θήρας με υποχρέωση επανεισαγωγής των όπλων και των μη αναλωθέντων φυσιγγίων.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 2168/1993, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 28 του άρθρου 1 του νόμου 3065/2002 (ΦΕΚ 251/Α/2002), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με εξαίρεση τις εξαγωγές - επανεξαγωγές όπλων και υλικών που προορίζονται για στρατιωτικές εφαρμογές, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3Α η επανεξαγωγή λογχών, σπαθιών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, τόξων, βαλλιστρίδων, σκοπευτικών διόπτρων, ροπάλων μεταλλικών ή μη, καθώς και ροπάλων συνδεδεμένων με αλυσίδα ή σχοινί, τα οποία προσκομίσθηκαν ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών της χώρας και δεν παραλήφθηκαν από τους δικαιούχους τους για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, επιτρέπεται ύστερα από άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω είδη θα επιστραφούν στον αρχικό αποστολέα και τη χώρα αποστολής τους.

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην εκδούσα τη σχετική άδεια επανεξαγωγής Αρχή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει η επανεξαγωγή των ανωτέρω ειδών και η θέση τους στον έλεγχο των αρμόδιων Τελωνειακών Αρχών της χώρας, από την οποία είχαν αρχικά αποσταλεί.}

 

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 2168/1993 προστίθενται παράγραφοι 2)α και 2)β ως ακολούθως:

 

{2. α. Δεν απαιτείται άδεια εξαγωγής - επανεξαγωγής:

 

(1) μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση ως και τυφεκίων αλιείας,

 

(2) μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

 

2. β. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής ισχύει για έξι (6) μήνες και μπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για έξι (6) ακόμη μήνες.}

 

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η επανεισαγωγή των ειδών της παραγράφου 1 τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παρελήφθησαν από τον αλλοδαπό οίκο για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.}

 

5. Μετά το άρθρο 3 του νόμου 2168/1993, προστίθεται άρθρο 3Α, ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 3Α: Εξαγωγή - Επανεξαγωγή υλικού με στρατιωτικό προορισμό

 

1. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία κάθε είδους υλικού με στρατιωτικό προορισμό, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, επιτρέπεται μόνο με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας.

 

2. Η εξαγωγή δειγμάτων υλικού με στρατιωτικό προορισμό, που έχει προσωρινό χαρακτήρα και στην οποία προβλέπεται επανεισαγωγή, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας.

 

3. Η άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει για ένα (1) έτος και μπορεί να παραταθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για δώδεκα (12) ακόμη μήνες.

 

4. Επιτρέπεται να χορηγείται άδεια εξαγωγής ή επανεξαγωγής μεγαλύτερης διάρκειας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1, για πιστοποιημένους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατασκευαστές αμυντικού υλικού και για εξαγωγές υλικών με στρατιωτικό προορισμό, εκτός από τα υλικά που περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως και 5 του άρθρου 1, ανεξαρτήτως εάν αυτά περιλαμβάνονται και στις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 α', γ' και δ' του ιδίου άρθρου. Η ισχύς των αδειών αυτών αρχικά είναι ετήσια και μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ένα (1) ακόμη έτος. Μετά την πάροδο της διετίας επιτρέπεται η χορήγηση διαδοχικών ετήσιων παρατάσεων, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων Υπουργών, έως τη λήξη της υποβληθείσας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σύμβασης μεταξύ του ημεδαπού εξαγωγέα και του αλλοδαπού εισαγωγέα.

 

5. Οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εκδώσουν τις ανωτέρω άδειες εξαγωγής ή επανεξαγωγής για υλικά με στρατιωτικό προορισμό, λαμβάνουν υπόψη κριτήρια που σχετίζονται με τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας και με δεσμεύσεις που απορρέουν είτε από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είτε από τη συμμετοχή της χώρας μας σε Διεθνείς Οργανισμούς και καθεστώτα που σχετίζονται με την διακίνηση ελεγχόμενων υλικών.

 

6. Η επανεισαγωγή των ειδών των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα ή δεν παραλήφθηκαν από τον αλλοδαπό οίκο για οποιονδήποτε λόγο, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή των προαναφερόμενων ειδών, τα οποία εισήλθαν στη χώρα και κρίθηκαν ακατάλληλα από τις εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες ή αντιπροσωπείες, πραγματοποιείται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

 

7. Οι εξαγωγές - επανεξαγωγές υλικού με στρατιωτικό προορισμό, το οποίο εξάγεται από τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους και έχουν σχέση με εκπαιδευτικές - επιχειρησιακές δραστηριότητες, εκτέλεση υπηρεσιακών υποχρεώσεων του προσωπικού τους στο εξωτερικό και για επισκευή υλικού μέσω υπηρεσιών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, πραγματοποιούνται με άδεια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εξωτερικών. Οι άδειες αυτές κοινοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορεί να καθορίζονται και ειδικότερες προϋποθέσεις για την έκδοση της εν λόγω άδειας εξαγωγής.

 

8. Οι άδειες που εκδίδονται με βάση τις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να ακυρωθούν, ανακληθούν ή ανασταλούν με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, όταν αλλάξουν ουσιωδώς οι συνθήκες στη χώρα εισαγωγής ή το επιτάσσουν λόγοι εθνικού συμφέροντος.

 

9. Το πρώτο τρίμηνο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, οι ιδιώτες εξαγωγείς υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες για την έκδοση των ανωτέρω αδειών αρχές, αναλυτικούς πίνακες με τις εξαγωγές - επανεξαγωγές που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος, με βάση τις άδειες που τους είχαν χορηγηθεί. Για την παράλειψη της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, διοικητικό πρόστιμο έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

 

10. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α' της παραγράφου 9 του άρθρου 3.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.