Νόμος 4678/20 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 4Α του νόμου 2168/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή αεροβόλων όπλων, ουσιωδών συστατικών μερών τους και φυσιγγίων αυτών, επιτρέπεται με άδεια του αρμόδιου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή - εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α?2019) - του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πλην των περιπτώσεων α', υποπεριπτώσεις α)α' έως α)ζ', ι)α' και ι)ε' και στην παράγραφο 2, πλην των περιπτώσεων β' και γ' του άρθρου 1 επιτρέπεται κατόπιν άδειας του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Δεν απαιτείται άδεια διαμετακόμισης στις εξής περιπτώσεις:

 

α. Όταν θαλάσσια μέσα, τα οποία μεταφέρουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 είδη, καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς όμως τα είδη αυτά να μεταφορτώνονται ή να εκφορτώνονται και να εναποτίθενται σε Ελληνικό Έδαφος.

 

β. Όταν η διαμετακόμιση των ανωτέρω ειδών γίνεται με θαλάσσια μέσα, τα οποία διέρχονται από τα ελληνικά χωρικά ύδατα και μεταφέρουν αυτά νόμιμα, χωρίς να καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο. Όταν τα ως άνω θαλάσσια μέσα μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία και η διέλευση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια των παράκτιων περιοχών της Χώρας, οι πλοίαρχοι των μέσων αυτών υποχρεούνται επιπλέον να αναγγείλουν τη διέλευση στη Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο, τουλάχιστον 12 ώρες πριν την είσοδο στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Ως τέτοια επικίνδυνα φορτία νοούνται ιδίως τα φορτία μεγάλου κινδύνου εκρήξεως, τα πυρηνικά, τα βιοχημικά και ραδιενεργά υλικά, καθώς και η μεταφορά ειδών, ο συνδυασμός των οποίων είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τις παράκτιες περιοχές της Χώρας ή το θαλάσσιο περιβάλλον.

 

Στην αναγγελία του πλοιάρχου αναφέρονται τα στοιχεία της απόφασης της παραγράφου 3. Η Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής δύνανται να υποδείξουν στον πλοίαρχο να ακολουθήσει συγκεκριμένο δρομολόγιο ή να ζητήσουν τη μη διέλευση του πλοίου από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εφόσον κρίνουν ότι η διέλευση αυτή δεν είναι αβλαβής.

 

Οι πλοίαρχοι των θαλάσσιων μέσων των περιπτώσεων α' και β' υποχρεούνται να υποβάλουν στις αρμόδιες λιμενικές και τελωνειακές αρχές δήλωση διαμετακόμισης, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται με τις διατάξεις της απόφασης της παραγράφου 3.

 

γ. Όταν διαμετακομίζονται είδη που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις α)α' έως α)ζ' της περίπτωσης α' και στις περιπτώσεις ι)α' και ιε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον δηλωθούν στις τελωνειακές αρχές το είδος και η ποσότητα αυτών, ως και η χώρα προέλευσης και τελικού προορισμού τους. Οι τελωνειακές αρχές υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, αστυνομικές και λιμενικές αρχές.}

 

4. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Αγοράζουν, πωλούν, προμηθεύουν ή διακανονίζουν τα της μεταφοράς τέτοιων αντικειμένων που βρίσκονται στη νομή τους, από μία τρίτη χώρα προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α του νόμου 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επίσης, διαμεσολάβηση - μεσιτεία θεωρείται κάθε διαπραγμάτευση, μεταφορά, αγορά, πώληση, προμήθεια ή διακανονισμός, όταν τα παραπάνω αντικείμενα μεταφέρονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, από ένα κράτος - μέλος προς άλλο, από κράτος - μέλος προς τρίτη χώρα ή από τρίτη χώρα προς κράτος - μέλος.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.