Νόμος 2168/93 - Άρθρο 4a

Άρθρο 4Α: Διαμεσολάβηση - Μεσιτεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται:

 

α. Έλληνες πολίτες ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και ασκούν τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

 

β. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε χώρας, τα οποία ασκούν τη δραστηριότητα της διαμεσολάβησης μέσα στην Ελληνική Επικράτεια.

 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, διαμεσολάβηση - μεσιτεία είναι οι δραστηριότητες των φυσικών ή νομικών προσώπων της παραγράφου 1, με τις οποίες:

 

α. Διαπραγματεύονται ή διακανονίζουν συναλλαγές, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη μεταφορά από μία τρίτη χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

 

β. Αγοράζουν, πωλούν, προμηθεύουν ή διακανονίζουν τα της μεταφοράς τέτοιων αντικειμένων που βρίσκονται στη νομή τους, από μία τρίτη χώρα προς οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα.

 

Οι αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο δραστηριότητες θεωρούνται διαμεσολάβηση - μεσιτεία, ανεξαρτήτως εάν τα προαναφερόμενα αντικείμενα διέρχονται ή όχι διαμέσου του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επίσης, διαμεσολάβηση - μεσιτεία θεωρείται κάθε διαπραγμάτευση, μεταφορά, αγορά, πώληση, προμήθεια ή διακανονισμός, όταν τα παραπάνω αντικείμενα μεταφέρονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, από ένα κράτος - μέλος προς άλλο, από κράτος - μέλος προς τρίτη χώρα ή από τρίτη χώρα προς κράτος - μέλος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 4678/2020 (ΦΕΚ 70/Α/2020).

 

3. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο απαιτείται άδεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία χορηγείται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας ή Προστασίας του Πολίτη, κατά περίπτωση, σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών της επόμενης παραγράφου.

 

4. Δημιουργείται Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών, στο οποίο εγγράφονται όσοι προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητες διαμεσολάβησης - μεσιτείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Το Μητρώο αυτό τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών διενεργείται για τρία έτη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας για την τήρηση του Υπηρεσίας.

 

5. Αποκλείονται από την εγγραφή στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών:

 

α. Οι πτωχεύσαντες και μη αποκατασταθέντες.

 

β. Οι αμετακλήτως καταδικασθέντες για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ' της παρούσης.

 

γ. Οι αμετακλήτως καταδικασθέντες για εμπορία ναρκωτικών, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, απάτη, κλοπή, απιστία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για παράβαση του νόμου περί επιταγών

 

δ. Οι καταδικασθέντες για παραβάσεις των άρθρων 187 του Ποινικού Κώδικα και 15 του παρόντος.

 

ε. Οι καταδικασθέντες σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατά εξουσιοδότηση του νόμου αυτού διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

 

Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, τα παραπάνω κωλύματα δεν πρέπει να υπάρχουν στο πρόσωπο του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διευθυνόντων ή εντεταλμένων συμβούλων, των εκπροσώπων ή των διαχειριστών τους. Για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ομόρρυθμες και τις ετερόρρυθμες εταιρείες, τα πιο πάνω κωλύματα δεν πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των διαχειριστών ή των ομορρύθμων εταίρων τους.

 

6. Η ανανέωση της εγγραφής στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών πραγματοποιείται ανά τριετία, ύστερα από διαπίστωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής.

 

7. Εκπίπτουν αυτοδικαίως και διαγράφονται από το Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 5, καθώς και αυτοί που παύουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της αρχικής εγγραφής.

 

8. Για τη χορήγηση αδειών διαμεσολάβησης - μεσιτείας, εκτός από την εγγραφή στο οικείο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών, ισχύουν οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 18 για τη χορήγηση και ανάκληση των αδειών αυτού.

 

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης και ανάκλησης των αδειών διαμεσολάβησης - μεσιτείας, οι φορείς που έχουν πρόσβαση στο Μητρώο Διαμεσολαβητών - Μεσιτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

10. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται ως εξής:

 

α. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή διαπραγματεύεται ή διακανονίζει ή μεσολαβεί τα της μεταφοράς ειδών του παρόντος νόμου σε χώρες εναντίον των οποίων έχει επιβληθεί απαγόρευση προμήθειας - πώλησης όπλων ή άλλων ειδών του παρόντος νόμου, τιμωρείται σύμφωνα με τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο β' της παραγράφου 9 του άρθρου 3.

 

β. Όποιος διαπραγματεύεται, διακανονίζει ή μεσολαβεί για τον παράνομο εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων ή οργανώσεων ή σωματείων ή ενώσεων προσώπων με είδη του παρόντος νόμου, τιμωρείται σύμφωνα με τις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο α' της παραγράφου 9 του άρθρου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4028/2011 (ΦΕΚ 242/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.